06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

zaak permanente bewoning Zuidplas

Overheidsgedonder zaak permanente bewoning Zuidplas

zaak permanente bewoning Zuidplas

verweer gemeente Zuidplas

Verslag zitting 17 augustus 2017 permanente bewoning Zuidplas.

Rechtbank s’-Gravenhage

Sectie Bestuursrecht

Persoonlijk afgegeven op de griffie 24 juli 2017

 

Betreft: Beroepschrift tegen besluit  van 23 juni 2017 tevens houdend verzoek tot het treffen van voorlopige voorzieningen art. 8:81 AWB inzake:

 

Wittop Koning – Zuidplas

 

Eiser:           K. Wittop Koning, Oosteinde 11 (h82) 2841 AA te Moordrecht

Gedaagde : het college van B & W gemeente Zuidplas, Postbus 100, 2910 AC

Nieuwerkerk aan den IJssel

 

Zeer gewaardeerde Edelachtbare,

Dit verzoek richt zich tegen besluit 2017066073 van 23 juni 2017 (bijl. 8) Het verzoek is erop gericht een einde te maken aan een, volgens het college, illegaal gebruik van de woning welke in volledige eigendom is, zowel grond als opstal, van Wittop Koning.

In dit verzoek zullen de volgende vragen aan bod komen:

 • Kan het college wel rechtsgeldig handhaven als het archief niet op orde is?
 • Weegt het belang van het college zwaarder dan het belang van de eigenaar/bewoner van de recreatiewoning? Artikel 8 ERVM en artikel 6 ERVM.
 • Is hier sprake van onbehoorlijk/onbetrouwbaar bestuur?
 • Is er sprake van willekeur en rechtsongelijkheid?
 • Is Wittop Koning wel of niet gedoogd?
 • Door de recente ontwikkelingen is er zicht op legalisering, mag er dan nog gehandhaafd worden?

 

Voorgeschiedenis:

Wittop Koning heeft in 2008 de recreatiewoning gekocht en is daar gaan wonen. De toenmalige gemeente Moordrecht was ver met besprekingen om te legaliseren. Het rapport “de platte flat” gaf de aanleiding om ervan uit te gaan dat de legalisatie doorgang zou vinden.[1]  Wittop Koning verzoekt de rechtbank te bepalen dat verweerder dit rapport in de procedure brengt.

In 2010 is er een handhavingstraject gestart teneinde een einde te maken aan de permanente bewoning van de woning van Wittop Koning. Deze casus is in 2011 door uw rechtbank behandeld, zonder gevolgen voor Wittop Koning daar zij naar aanleiding van het handhaven bij haar toenmalige vriend in Zaandam is gaan wonen. De rechter heeft uitgesproken: “staken en gestaakt houden” hier heeft Wittop Koning uiteraard aan voldaan.

Wittop Koning is naar aanleiding van de gestarte handhavingstrajecten in 2010 rond eind 2013 een onderzoek gestart naar de vergunningverlening recreatiewoningen binnen de Gemeente Zuidplas waar het rapport “vergunningverlening recreatiewoningen Moordrecht[2] de uitkomst van is.

Verloop van de procedure:

Op 10 februari 2017 kreeg Wittop Koning een vooraankondiging last onder dwangsom met kenmerk 2017010995 (bijl. 1) Hierop heeft Wittop Koning op 13 februari 2017 een zienswijze ingediend.  (bijl. 2)

Op 20 maart 2017 is de last onder dwangsom[3] opgelegd bij besluit met kenmerk 201766073, hierna te noemen het bestreden besluit. (bijl. 3)

Op 7 april heeft Wittop Koning bezwaar ingediend tegen de opgelegde last onder dwangsom. (bijl. 4)

Op 13 april is de ontvangst van het bezwaar bevestigd en tevens het handhavingsdossier meegezonden (bijl. 5)

Op 2 mei is deze casus aangebracht bij de bezwaarcommissie, en verweer gevoerd. (bijl. 6)

Op 7 juni heeft Wittop Koning nadere stukken ingebracht tijdens de hoorzitting, inclusief het rapport vergunningverlening recreatiewoningen Zuidplas. (bijl. 7)

Op 23 juni heeft de bezwaarschriftencommissie het bezwaar van Wittop Koning ongegrond verklaart. (bijl. 8)

Wittop Koning heeft zich bij de bezwaarcommissie niet beroepen op Artikel 8 en Artikel 6 ERVM doch wenst dat in deze procedure alsnog te doen.

Artikel 8 luid:

Artikel 8 – Recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven

 • 1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.
 • 2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van andere.

Dit artikel is er voor de bescherming van de burger tegen overheden die met machtsmiddelen (dwangsom) de gebruiksrechten van eigendommen alsmede de vrijheden van burgers willen beperken.

Overheden mogen uitsluitend inbreuk maken op de in dat wetsartikel genoemde zaken als de belangen van die overheid zwaarder wegen dan de belangen van de burger die de dwang moet ondergaan. Hierover meer bij het hoofdstuk belangen.

 

 

 

Wittop Koning doet ook een beroep op Artikel 6.1 ERVM, die luid:

Artikel 6. Recht op een eerlijk proces

 1. Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft eenieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. De uitspraak moet in het openbaar worden gewezen maar de toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en het publiek worden ontzegd, gedurende de gehele terechtzitting of een deel daarvan, in het belang van de goede zeden, van de openbare orde of nationale veiligheid in een democratische samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming van het privé leven van procespartijen dit eisen of, in die mate als door de rechter onder bijzondere omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid de belangen van een behoorlijke rechtspleging zou schaden

De na te streven rechtseenheid (bijl.30) leidt ertoe dat de uitspraak van de Hoge Raad in 2011 met kenmerk HR:2011:BQ9880 (bijl. 10) relevant is voor het bepalen of deze gemeente rechtsgeldig handhaaft. Mr. M. Vols heeft een helder artikel geschreven over hoe artikel 8 ERVM toegepast zou moeten worden binnen de rechtspraak aangaande het wonen. (bijl. 11)

Neem hierbij in ogenschouw dat Nederland het enige land is binnen Europa waar het wonen in een recreatiewoning in sommige gemeenten niet is toegestaan en waarbij de landelijke overheid de beslissingsbevoegdheid heeft gedelegeerd naar de lagere overheden. De rechtsgelijkheid alsmede de rechtszekerheid worden met deze decentralisatie ernstig geschaad. Het is niet uit te leggen dat in Moordrecht niet permanent gewoond mag worden en in Gouda (3 kilometer verderop) wel gewoond mag worden op een recreatiepark.

 

Onderbouwing verzoekschrift:

 

Kan het college wel rechtsgeldig handhaven als het archief niet op orde is?

Wittop Koning heeft een onderzoek gedaan naar de vergunningverlening met betrekking tot de recreatiewoningen in Zuidplas en een rapport opgemaakt met de vernietigende conclusie dat 70% van de vergunningen zoek zijn. Tevens ontbreken de juridisch relevante stukken om een gedegen handhavingsbeleid op te stellen en te onderbouwen zoals raadsverslagen ed. Het rapport is apart bijgevoegd. In overleg met de archiefinspectie de heer P.G.M. Diebels van Provincie Zuid Holland heeft Wittop Koning op 26 juni 2017 een verzoek ingediend bij de gemeente Zuidplas om aan te geven waarom de documenten niet meer in het archief aanwezig zijn. (bijl. 12) Wittop Koning heeft verzocht hier voor 7 augustus 2017 per missend perceel/document aan te geven waarom deze documenten/vergunningen niet meer te traceren zijn.

Daarnaast heeft Gemeente Zuidplas bij de Raad van State te kennen gegeven, en is als zodanig uitgesproken op 10 februari 2016 (201501606/1/A3) op bladzijde 5 kop 5.1 laatste alinea dat: “Hierbij wordt van belang geacht dat het college ter zitting van de Afdeling te kennen heeft gegeven dat niet in alle gevallen waarin permanente bewoning werd gedoogd een besluit is genomen waarin dat te kennen is gegeven”.

Niet alleen het archief is niet op orde, ook de formeel te bewandelen route voor rechtmatige handhaving is niet gevolgd:

Uit de uitspraak van 16 december 2014 (SGR14/6721, blz. 4 tweede alinea) heeft het college in verweer aangevoerd dat er tussen 1997 en 2010 géén Handhavingsuitvoeringsprogramma’s zijn vastgesteld voor Moordrecht. Dit is ook als zodanig uitgesproken. Als er géén handhavingsuitvoeringsprogramma’s zijn vastgesteld tussen 1997 en 2010, kan het college niet in verweren aanvoeren dat er goed gehandhaafd is in het verleden. [4] De in eerdere handhavingszaken aangevoerde verweren van eigenaren die gehandhaafd werden, dat er in het verleden niet goed gehandhaafd is, wordt door deze uitspraak gestaafd.

Er zijn in het verleden eigenaren van recreatiewoningen door uw rechtbank in het ongelijk gesteld aangaande de bewering dat er niet goed gehandhaafd zou zijn in het verleden. Deze eigenaren (zou dit eerder aan het licht gekomen zijn) zouden naar alle waarschijnlijkheid met deze kennis van de (door het college) aangedragen feiten wel in het gelijk gesteld zijn.

Het rapport is in bezit van zowel het college als de ODMH en is bijgevoegd in dit verzoekschrift als aparte bijlage.

 

Beroep op artikelen 8 en 6 ERVM

Om succesvol een beroep te doen op Artikelen 8 en 6 ERVM moet er een arguable defense zijn. Met andere woorden: Om niet te vervallen in het oordeel dat handhaving door een democratisch genomen besluit genomen is, moet Wittop Koning aantonen dat het genomen besluit om te handhaven op oneigenlijke gronden is gebaseerd, alsmede de (grond) rechten van de eigenaren van recreatiewoningen schaadt. Een van de gronden waarop een legitiem besluit gestoeld is, is het belang. Het belang van het overheidsorgaan moet zwaarder wegen dan het belang van de burger die de dwang moet ondergaan.

Een andere legitieme grond voor een democratisch genomen besluit is dat het dwangbeleid een doel moet hebben, die ook nog eens bereikbaar moet zijn met de ingezette dwangmiddelen. Er moet derhalve een toekomstvisie zijn die haalbaar is en de ingezette middelen moeten dit doel ook bereikbaar maken.

 

Weegt het belang van de gemeente zwaarder dan het belang van de eigenaar/bewoner van de recreatiewoning?

Het belang van Wittop Koning (en anderen!) is duidelijk, dit is haar woning. Wittop Koning heeft geen andere woning en als zij deze woning uit moet dan is zij dakloos, met een restschuld van rond de 100.000 euro! Het is nagenoeg onmogelijk om woonruimte te vinden in Nederland door de enorme woningnood. Er zijn simpelweg te weinig woningen in Nederland beschikbaar. Het enige alternatief is illegaal in een caravan gaan wonen op een camping en dan met name zo een camping waar in het verleden strak gehandhaafd is en thans toevluchtoord voor mensen die niet meer mee kunnen komen in de maatschappij, zoals bijvoorbeeld een FortOranje, (bijl. 35). Wat tevens mee moet wegen is de wetenschap dat in der tijd dat Wittop Koning haar woning kocht er zicht was op legalisering EN er geen concreet handhavingsbeleid uitgevoerd werd door het college. (SGR14/6721)

Wittop Koning zal haar woning met (fors) verlies moeten verkopen, waar de bank overigens niet mee akkoord gaat! In bijlage 7 treft u de WOZ zaak aan die Wittop Koning gevoerd heeft  met de Gemeente Zuidplas om de WOZ waarde weer op normaal niveau te krijgen na een plotselinge afwaardering van 62% in 2013. Door deze afwaardering staat het huis nu voor 140.000 euro “onder water”.[5]

Waarom verkopen? Omdat deze gemeente meent dat als iemand op diens perceel is, dat automatisch betekend dat die daar woont, ondanks dat er 365 dagen per jaar gerecreëerd mag worden en er géén overnachtingsverbod geldt. Er worden immers ook mensen aangeschreven die aantoonbaar ergens anders wonen, zelfs in het buitenland. Deze mensen zijn dan een paar keer aangetroffen en krijgen de vooraankondiging, ondanks dat ze aantoonbaar ergens anders wonen. De enige optie is dus verkopen om toekomstige handhavingszaken te ontlopen. Op dit moment tracht het college zelfs dwangsommen te innen van gehandhaafden die aantoonbaar een einde hebben gemaakt aan de situatie door elders te gaan wonen. Een gehandhaafde is zelfs naar Aruba verhuist en het college wil alsnog 20.000 euro verbeuren, slechts omdat zij nog eigenaar is van de woning.

Buiten dat Wittop Koning een zwaarwegend belang heeft inzake haar wonen speelt ook nog het eigendom mee. Zowel de grond, als de opstallen zijn in eigendom van Wittop Koning en er is simpelweg geen wetgeving die het dwingend afgeven van eigendom aan een ander eist, behoudens overheidsdwang op goede gedegen, onderbouwde gronden met in acht neming van de geldende wetgeving omtrent onteigening .

Als er in een land een groot tekort aan woningen is, en een overschot aan recreatiewoningen hoe kan dan het belang van het college in sociaal maatschappelijk opzicht boven het belang van de woningzoekende burgers en eigenaren van recreatiewoningen staan? Wittop Koning neemt hierbij aan dat de ernst van de huidige woningnood bij uw rechtbank ook bekend is.

Belang en toekomstvisie recreatiewoningen Zuidplas:

De gemeente Zuidplas heeft tot op heden nog geen belang beschreven behoudens het terug willen van de recreatieve functie van de recreatiewoningen. Verschillende landelijke onderzoeken alsmede de eigen visie van Zuidplas (bijl. 13)  13.2   13.3   13.4  geven aan dat er geen behoefte is aan verblijfsrecreatie, zowel landelijk als regionaal. Zelfs op de Veluwe waar wel wat te doen is voor verblijfsrecreanten is er geen behoefte en wonen er nu, na intensief handhaven in het verleden,(bijl 1919.1  19.2  19.3  19.4  19.5 arbeidsmigranten en mensen die buiten het sociaal stelsel vallen op de parken. De oorspronkelijke bewoners zijn allen onder dwang vertrokken.

Het project “vitale parken” is in het leven geroepen om de gevolgen van handhaving uit het verleden te ondervangen. (bijl. 17) De oorspronkelijk bewoners zijn onder dwang (som) vertrokken en hebben plaats gemaakt voor de onderklasse, met criminaliteit en verloedering tot gevolg. Ook binnen Zuidplas is de neerwaartse spiraal sinds de handhaving duidelijk zichtbaar. Op bijvoorbeeld het ooit zo mooie rustige bewoonde recreatiepark “de Randstad” waar thans bij enige regelmaat overlast gevende situaties zijn en zelfs een inval om de mate van veiligheid en criminaliteit vast te stellen. (bijl. 15)

Zuidplas heeft geen toekomstvisie voor de parken. PvdA/GL Zuidplas heeft op 8 mei 2017 raadsvragen gesteld aangaande de toekomstvisie. Deze vragen zijn beantwoord op 22 juni 2017. Hieruit blijkt duidelijk dat er geen belang is, en geen toekomstvisie. (bijl. 16)

Zuidplas heeft het in alle officiële stukken alleen over de “negatieve gevolgen” van permanente bewoning. Wat die negatieve gevolgen zijn staat nergens benoemd, en is in geen enkel stuk terug te vinden. (bijl. 18) 18.1  18.2  18.3  18.4  18.5  18.6  18.7  18.8  18.9  18.10  18.11   18.12  18.13  18.14  De negatieve gevolgen van handhaving zijn wel duidelijk in kaart gebracht:

 • Verloedering
 • Criminaliteit
 • Voor Moordrechtse ondernemers een omzetschade van 1.8 miljoen op jaarbasis. (bijl. 25)
 • Handhavingskosten van rond de 1 miljoen per jaar, en dat voor een langere tijd (bijl. 18(zie hierboven) & 26)

Om artikel 8 ERVM buiten deze casus te houden moet er een belang zijn en een toekomstvisie van de Gemeente Zuidplas die zwaarder weegt dan het belang van Wittop Koning (en anderen) om in haar woning te mogen wonen. Op dit moment, en in het verleden, is niks van een dergelijk zwaarwegend belang gebleken aan de zijde van de gemeente en is het zelfs door diverse raadsleden als pure onwil bestempeld. (bijl. 24, 24.1  laatste artikel)

 

Het beleid moet een beoogd en bereikbaar doel hebben:

Het beoogde doel is duidelijk, er mag niet meer gewoond worden in de recreatiewoningen, maar is dat doel ook bereikbaar?

Al bij het ontstaan van de recreatieparken eind jaren 60 werd er al permanent gewoond op de parken. In de afgelopen 40 jaar (tijdens de eerste woningnoodcrisis) zijn steeds meer mensen permanent gaan wonen op de parken. Binnen Zuidplas worden van de ongeveer 900 recreatiepark kavels op 800 kavels permanent gewoond.

In 2010 is begonnen met de handhaving, volgens de informatienota aan de Raad van 6 juni 2017 (bijl. 18(zie hierboven)) blijkt dat op recreatiepark de Randstad weer opnieuw gehandhaafd moet gaan worden. Dit recreatiepark zou “klaar” zijn in 2014. In het huidige tempo heeft de gemeente nog 20 jaar nodig om alle bewoonde percelen te handhaven. In de praktijk gaan de nieuwe eigenaren van een gehandhaafd perceel wonen op het net aangekochte perceel, of huisvesten daar hun arbeidsmigranten. Het beleid heeft derhalve een onbereikbaar doel en is gedoemd in cirkeltjes rond te blijven draaien met een neerwaartse spiraal aan leefbaarheid en vitaliteit, zoals nu het geval op recreatiepark “De Randstad” met dat verschil dat het park nu meer verloederd en crimineler is ten opzichte van 2010. De bewoners zijn moeilijker te handhaven omdat zij veelal illegaal in Nederland verblijven, arbeidsmigranten zijn of anderszins onder de radar leven. (bijl. 15)

Landelijk zijn diverse onderzoeken en rapporten uitgevoerd en geschreven dat het beoogde doel, het stoppen van bewoning van recreatiewoningen, door middel van handhaving zijn doel voorbij schiet, en slechts verloedering en ver-criminalisering van de parken bevordert. (bijl. 19 (zie hierboven)) In uitspraak ECLI:NL:RVS:2017:1887 oordeelt de Raad van State dat het tegengaan van leegstand en verloedering legalisering rechtvaardigt.

 

Negatieve effecten van permanente bewoning, oorzaken verloedering:

De Gemeente Zuidplas wil een einde maken aan de permanente bewoning vanwege de negatieve effecten. Deze negatieve effecten zijn echter in geen enkele publicatie, rapport, besluit of nota benoemd. Deze negatieve effecten (zouden die er zijn) bestaan dan al ruim 40 jaar, al zolang mensen wonen op de parken. Als die effecten zo negatief zijn, waarom is er dan niet veel eerder (voor 2010) handhavend opgetreden en is er geen handhavingsuitvoeringsprogramma opgezet tussen 1997 en 2010?

 

Bij uitspraak SGR 14/6721 (blz. 4 al. 2) Rechtbank Den Haag erkent Zuidplas dat er in de periode 1997-2010 geen handhavingsuitvoeringsprogramma’s zijn vastgesteld in Moordrecht.[6] Blijkbaar waren de negatieve effecten tussen 1997 en 2010 niet zo nijpend dat daarop gehandhaafd moest worden. Er werd wel volop gewoond op de parken.

 

De effecten van permanente bewoning worden pas negatief als de oorspronkelijke bewoners onder dwang hun recreatiewoning met fors verlies hebben moeten verkopen aan huizenopkopers die arbeidsmigranten en/of andere huurders in de huizen laten wonen. Huurders en arbeidsmigranten zijn minder zuinig op hun woning, onderhouden het minder en de verloedering slaat toe. Dit is precies wat er gaande is op bijvoorbeeld een Fort Oranje (bijl. 35) en de vitale vakantieparken op de Veluwe (bijl. 17)

 

Uit een eigen onderzoek van de bewoners op de Poldertuin en t’-Vissertje in 2013 bleek dat de bewoners op jaarbasis 1,8 miljoen euro besteden bij de plaatselijke middenstand in Moordrecht. (bijl. 25)

 

Uit de opgevraagde politiegegevens blijkt dat er een stijgend aantal meldingen en aangiftes zijn sinds de handhaving in 2010 begon en de oorspronkelijke bewoners onder dwang hun woning hebben verlaten. (bijl. 21) Helaas kon justitie niet de cijfers van vóór 2012 produceren, zodra deze wel ergens te verkrijgen zijn zullen deze cijfers ingebracht worden in de procedure.

 

Tot een andere conclusie dan dat er géén belang is voor Zuidplas, dat het beleid géén doel treft, dat er géén toekomstvisie is en dat de administratieve onderleggers voor het verantwoord opleggen van dwangsommen ontbreekt, kan niemand komen op basis van de gegevens die Zuidplas zelf aanlevert, in combinatie met de praktische gevolgen ondersteund door de landelijke ontwikkelingen in gemeenten die al langer aan het handhaven zijn geslagen.

 

De toetsing aan Artikel 8 ERVM is derhalve een rechtvaardige toetsing.

 

 

Onbehoorlijk/onbetrouwbaar bestuur:

 

Uiteraard kunnen we vaststellen dat het zoekraken van 70% van een archief gekwalificeerd kan worden onder de noemer onbehoorlijk bestuur.

 

Als burger van Nederland moet men uit kunnen gaan van een betrouwbare overheid, zowel in woord als geschrift, zowel in daden als in laten.

Tijdens het onderzoek vergunningverlening recreatiewoningen Zuidplas bleek Zuidplas niet de meest betrouwbare partner en hebben geluidsopnamen een aantal keren het onderzoek “gered”.

 

Hieronder de meest opmerkelijke malversaties:

 

1)

Na het uitbrengen van het rapport vergunningverlening Moordrecht heeft een medewerker van de ODMH op 29 juni 2017 tijdens een gesprek verteld dat de documenten/vergunningen wel degelijk aanwezig zijn (bijl 22, geluidsopname 1).

Begin 2016 is er op last van de Raad van State nog een bijeenkomst geweest (bijl. 22 geluidsopname 2) waar wederom bevestigd werd dat er absoluut niet meer stukken waren dan reeds aangeleverd. Op de opmerking dat dit betekende dat dan 70% van het archief zoek is kwam vanuit het college de opmerking dat dit dan maar zo was.

Hoe dan ook is het niet aannemelijk dat gedurende de periode december 2013 tot en met december 2016 de stukken er niet waren en nu, nu dat het onderzoek gepubliceerd is en ingebracht wordt in procedures, de stukken er toch zouden zijn. Het kan ook zo zijn dat het college niet conform de waarheid verweer heeft gevoerd tijdens de procedures SGR:14/6721 en RVS:2016:302 om zo onder uitbetaling van dwangsommen te komen.

 

 

2)

(bijlage 23, alle hieronder genoemde documenten)

Op 6 maart 2014 is Wittop Koning uitgenodigd voor een bespreking aangaande de ingediende wobverzoeken. Dit gesprek zou plaatsvinden tussen Wittop Koning, Mutters (dir ODMH) en Brinkman (gemeentesecretaris). Zonder hier vooraf mededeling van te doen aan Wittop Koning is de delegatie uitgebreid met Hamburger (beleidsmedewerker Zuidplas) en Verhees (jurist ODMH).

Op 7 maart 2014 heeft Wittop Koning een beknopt verslag gestuurd naar de Gemeente.

Op 14 maart 2014 heeft Wittop Koning gevraagd om een bevestiging dat de email van 7 maart 2014 aangekomen is.

Op 17 maart 2014 kreeg Wittop Koning een email van Dhr. Verhees waarin de ontvangst van de email van 7 maart bevestigd wordt. Dhr. Verhees stuurt in de bijlage een brief mee die op 12 maart 2014 aan Wittop Koning verzonden zou zijn. Wittop koning heeft deze brief nimmer origineel ontvangen. (recht op reclamatie van verslag, binnen 14 dagen moet verzet ingediend zijn)

 

Bij de gemaakte afspraken in de (nooit ontvangen) brief staan pertinente onjuistheden. (bijl. 23 en 22, geluidsopname 3) Tijdens dit gesprek zijn partijen tot de conclusie gekomen dat het fysiek door Wittop Koning naar de ODMH komen om de stukken in te zien “lood om oud ijzer was” aangezien de tijd dat Wittop Koning fysiek aanwezig is bij de ODMH er een ambtenaar vrij moet zijn om constant bij Wittop Koning te zijn, en de stukken alsnog geschoond en gekopieerd moeten worden, en dat dit derhalve een nog grotere aanslag zou zijn op het ambtelijk apparaat.

 

De genoemde 3 wekentermijn lag buiten de wettelijk vastgestelde termijn plus verdaging. Wittop Koning is NIET akkoord gegaan met een nogmaals verlengen van de termijn buiten dat dit juridisch niet mogelijk zou zijn.

 

Op deze brief van het College heeft Wittop Koning direct gereclameerd bij brief van 17 maart 2014 met een uitgetypte versie van de geluidsopname van dit gesprek (bijl. 22 geluidsopname 3)

 

Deze gemeente heeft dus getracht in een officieel document/brief (verslaglegging gesprek) andere afspraken te verwerken anders dan daadwerkelijk afgesproken is om de rechtsgang te frustreren. Daarnaast heeft de gemeente getracht het recht op reclamatie op verslag te omzeilen door het daadwerkelijke verslag niet te verzenden.

 

3)

(Bijlage 34, de hieronder genoemde documenten)

Tijdens het gesprek van 6 maart heeft Wittop Koning met mevrouw Hamburger afgesproken dat zij in week 11 contact met Wittop Koning opneemt om de, voor haar nog onbekende, bezwaren door te nemen. Uiteindelijk is dit week 16 geworden. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 17 april tussen Wittop Koning, haar juridisch adviseur mr. Van de Wetering en de mevrouwen Franklin en Hamburger. Bij afloop van dit gesprek kreeg Wittop Koning een aantal mappen toegereikt waar de nog ontbrekende documenten met betrekking tot de bezwaren in zouden zitten. Wittop Koning heeft 18 april een overzicht gestuurd met wat er in de mappen zat en in hoeverre daarmee de bezwaren afdoende waren beantwoord.

 

Op 24 april 2014 krijgt Wittop Koning een brief met kenmerk U14.002269 waarin beweerd wordt dat Wittop Koning tijdens het gesprek van 17 april 2014 akkoord is gegaan met (wederom!!) verlenging van de beslistermijn.

Direct reageert Wittop Koning via email en brief dat Wittop Koning nooit akkoord is gegaan met een verlening van de beslistermijn.

Wittop Koning krijgt wel een ontvangstbevestiging van deze brief maar heeft vervolgens daar nooit meer iets op gehoord.

 

Wederom tracht deze gemeente de rechtsgang te frustreren door andere afspraken in verslagen te zetten dan daadwerkelijk gemaakt zijn.

 

4)

(bijlage 31 de hieronder genoemde documenten) 31.1  31.2

Omdat bleek dat de Gemeente wel degelijk met de ODMH gecorrespondeerd heeft aangaande maatwerk heeft Wittop Koning op 10 april 2017 zowel bij de gemeente als bij de ODMH een gelijkluidend wobverzoek ingediend. De ODMH reageerde binnen twee weken en leverde de in het wobverzoek gevraagde documentatie aan. De gemeente heeft Wittop Koning uitgenodigd voor een gesprek aangaande dit wobverzoek. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 31 mei 2017. Tijdens dit gesprek heeft Hamburger tot 3 keer toe gezegd dat absoluut GEEN correspondentie is geweest tussen de gemeente en de ODMH. (bijl. 22, geluidsopname 5)

 

Ook op dit punt blijkt de gemeente niet betrouwbaar. Er wordt in eerste instantie ontkennend beantwoord, tot dat blijkt dat de correspondentie in het bezit is van Wittop Koning. (overigens is gegarandeerd dat er nooit contact zou zijn tussen de gemeente en de ODMH aangaande maatwerk en het blijkt dat dit wel gebeurd is!)

 

Naar aanleiding van de bevindingen dat de geheimhouding geschonden is heeft Wittop Koning de heer Brand (voorzitter van de maatwerkcommissie) een email gestuurd. De heer Brand laat weten via email van 10 april 2017 dat mevrouw Hamburger inmiddels zijn antwoord heeft en dat zij zorgdraagt voor doorzending naar Wittop Koning. (bijl. 28) Dit antwoord is nog niet aangekomen bij Wittop Koning. Wittop Koning is tot op de dag van vandaag nog niet op de hoogte van het antwoord van dhr. Brand.

 

5)

Bijlage 7, laatste deel

De gemeente heeft in het verleden de woningen altijd als reguliere woning gewaardeerd. Omdat bij de rechtszaken dit onder andere aangevoerd werd als zijnde zicht op legalisatie moest de gemeente de waardering bijstellen. Dit is Zuidplasbreed gebeurt in 2013. Alle recreatiewoningen zijn in 2013 tussen de 40 en 70% afgewaardeerd. De schade voor huiseigenaren gemiddeld 75.000 euro per kavel, er zijn ongeveer 900 kavels. Zuidplasbreed is deze schade 67 MILJOEN!

 

 

Willekeur

 

Op de verschillende parken binnen Zuidplas zijn verschillende peildata om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden vrijstelling. In Moordrecht is dat 1994, in de rest van Zuidplas is dat 2010 (de fusiedatum). Verzoeken dit aan te passen zijn niet gehonoreerd. (bijl. 18 (zie hierboven)

 

Handhaving caravanstalling

 

Al jaren strijden de legale caravanstallingen om de illegale caravanstallingen te handhaven. Ook in de handhavingsuitvoeringsprogramma’s (bijl. 18) komen de illegale caravanstallingen terug, alleen de uitvoering van het plan blijft achter. Gemeente Zuidplas ziet die noodzaak niet zo en is terughoudend in de aanpak van illegale caravanstallingen (bijl. 2727.1  27.2  27.3 Illegale caravanstalling is direct oneerlijke concurrentie voor de legale caravanstallingen en heeft derhalve wel een negatief effect op het maatschappelijk en sociale verkeer in Zuidplas. Het handhaven is vrij simpel, er staan wel of niet caravans in een kas. Daarnaast behelst het probleem een stalling of tien, dus weinig werk, veel rendement. Toch kiest de gemeente ervoor deze illegaliteit minder urgent te vinden dan de bewoning van recreatiewoningen.

 

Handhaving rijksmonument

De gemeente weigert te handhaven op een vervallen rijksmonument (bijl. 27(zie hierboven)) De Geertruidahoeve is een oude boerderij die op de rijksmonumentenlijst staat. De Gemeente moet toezien op een goed onderhoud en de eigenaar aansporen dit onderhoud uit te voeren. Er zijn verschillende handhavingsverzoeken ingediend, tevens zijn er raadsvragen gesteld waarbij het college aangeeft niet te gaan handhaven op de erfgoedwet.

 

 

Verschillen in dwangsom

Sommige gehandhaafden krijgen dwangsommen van 30.000 euro opgelegd, andere gehandhaafden 20.000 euro.

 

Waarom wordt Wittop Koning voor de tweede keer, overigens onterecht, gehandhaafd terwijl een groot deel nog helemaal niet gehandhaafd is?

 

 

 

Zicht op legalisering:

 

De landelijke politiek komt steeds meer tot de conclusie dat gemeenten blijkbaar niet in staat zijn deze problematiek zelfstandig aan te pakken. Om de decentralisering en de ongewenste effecten hiervan bij de landelijke politiek aan te kaarten heeft de Vereniging Vrij Wonen in 2013 een manifestatie georganiseerd in Den Haag. Bij deze betoging is heel duidelijk het beeld geschetst van de toekomst zoals deze zich vandaag de dag openbaart. Er zijn nu verloederde vakantieparken waar criminaliteit en illegaliteit hoogtij vieren. Dit alles is voorspeld door de BVVW in 2013 en eerder.

 

Thans hebben PVV ,SP en D66 kamervragen gesteld over de verloedering en hoe de landelijke overheid denkt dit probleem te gaan tackelen. Het is niet uit te leggen dat je in de ene gemeente wel mag wonen in je recreatiewoning (bijvoorbeeld Gouda) en de volgende gemeente 3 kilometer verderop  (Moordrecht) niet.

 

 

Is Wittop Koning wel of niet gedoogd?

Wittop Koning mag wonen in haar woning, en heeft daar mondeling toestemming voor gekregen, die summier in een brief bevestigd is. Dit is gezien de uitspraak en het verweer van Zuidplas inzake de wobverzoeken een gangbare manier van werken binnen de gemeente.[7] (RVS:2016:302 blz. 5, 5.1)

De bezwaarschriftencommissie heeft zich op het standpunt gesteld dat niet in geschrift is gebleken dat Wittop Koning mag wonen in de woning.  Naar aanleiding van dit standpunt heeft Wittop Koning op 26 juni 2017 haar complete dossier van de Sociale Dienst opgevraagd, (bijl. 9) daar moeten immers de bewuste brief, alsmede de sommatie van de sociale dienst dat Roozenburg zich inschrijft op het adres Oosteinde 11 h82 in zitten. Zodra het dossier bij Wittop Koning binnen is, zullen deze stukken in de procedure worden gebracht. De termijn is zes weken na verzoek. Op 7 augustus 2017 zouden de stukken aangeleverd moeten zijn[8].

De dwingende vraag is hoe het niet voorhanden hebben van één brief waar summier de toestemming om te wonen in staat, in verhouding staat tot het kwijt zijn van 70% van het archief?

De bezwaarschriftencommissie heeft alle verdere argumenten en de ingebrachte documenten/bewijzen van Wittop Koning niet in acht genomen en zich slechts toegewijd tot de ontbrekende brief, die thans opgevraagd is.

De bezwaarschriftencommissie heeft zich niet uitgelaten over :

 • Of het archief in de huidige staat wel een betrouwbaar archief is?
 • Waarom er geen verweer is gevoerd bij de WOZ zaak met betrekking tot het mogen wonen op het perceel?
 • Hoe het kan dat er woonkostentoeslag (bijzondere bijstand) wordt gegeven als er niet gewoond mag worden op dat perceel?
 • Hoe een medewerker van de sociale dienst kan eisen dat iemand zich inschrijft op een adres waar die niet mag wonen?
 • Hoe een strafrechter kan eisen dat iemand verblijft op een adres waar die niet mag wonen?

Het verslag van de hoorzitting is gelijk aan de geluidsopname, geen essentiële besproken onderwerpen ontbreken.

 

De oplossing:

 

In deze casus is niet aan de orde of er een bestemmingsplanwijziging doorgevoerd moet worden, deze casus spitst zich louter toe op de vraag of er juridisch wel gronden zijn om de handhaving te verantwoorden en of dit dan niet in strijd is met de Europese verdragen. Deze oplossing is slechts om aan te tonen dat er ook andere manieren zijn en dat deze bij andere gemeenten succesvol zijn. De gemeenten die gelegaliseerd hebben, hebben geen problemen met verloedering en ver-criminalisering.

De oplossing is legaliseren dmv een dubbelbestemming. Deze gemeente heeft steeds gezegd dat de Provincie niet mee wil werken. Dit is niet in documenten terug te vinden. Als we kijken naar de lijst van verstandige gemeenten die de dubbelbestemming hebben doorgevoerd zien we in Zuid Holland de volgende recreatieparken gelegaliseerd :Numansdorp, Middelharnis, Giessenburg, Tienhoven en Nieuwkoop. Hieruit kunnen we de conclusie trekken dat Zuid Holland niet in beginsel tegen legalisering is, zoals het college van Zuidplas stelt. (bijl. 20)

Op 12 juli 2017 heeft de Raad van State bij uitspraak ECLI:NL:RVS:2017:1887 (bijl. 29) erkent dat leegstand verpaupering in de hand werkt en ten koste gaat van de vitaliteit. Ook spreekt de Raad uit dat het toestaan van permanente bewoning de oplossing is. Tevens toont deze casus aan dat er landelijk, zelfs op plekken waar wel veel recreatiemogelijkheden zijn, geen behoefte is aan recreatiewoningen. (bijl.19)

 

Het verzoek:

 

In dit verzoekschrift verzoekt Wittop Koning u, edelachtbare onder grondige bestudering van de aangeleverde productie en hetgeen in dit verzoekschrift uitgebreid aan bod gekomen is de afwegingen te maken in consideratie met Artikelen 8 en 6 ERVM en de AWB artikelen zoals hieronder genoemd:

Artikel 3:2

Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.

Artikel 3:3

Het bestuursorgaan gebruikt de bevoegdheid tot het nemen van een besluit niet voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend.

Artikel 3:4,lid 2.

De voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.

Artikel 4:84

Het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

Artikel 5:32  lid 2.

Voor een last onder dwangsom wordt niet gekozen, indien het belang dat het betrokken voorschrift beoogt te beschermen, zich daartegen verzet.

Artikel 5:32b lid 3.

De bedragen staan in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en tot de beoogde werking van de dwangsom.

Artikel 2:4 lid 1

Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder vooringenomenheid. (zie krantenartikel Andre Muller, bijl.24)

Te beantwoorden vragen: Of het college van Zuidplas :

 • Kan en mag handhaven met een archief dat voor 70% zoek is?
 • Of het belang van de Gemeente zwaarder weegt dan het belang van Wittop Koning (en anderen)?
 • Of handhaving nog van toepassing is met in het vooruitzicht dat de landelijke politiek zich met de problematiek gaat bemoeien (landelijk is voorstander van legalisatie) ?
 • Of dit college een betrouwbaar en behoorlijk bestuur heeft?
 • Of Wittop Koning wel of niet gedoogd is?

 

 

Redenen waarom:

 • Bij voorlopige voorziening bepalen dat het college niet handhavend zou mogen optreden tot zes weken nadat op het beroep is beslist.
 • In de hoofdzaak, onder gegrondverklaring van het beroep, en vernietiging van het primaire besluit en besluit op bezwaar, te verstaan dat ten onrechte door het college handhavend wordt opgetreden.
 • Het college te veroordelen tot het vergoeden van de proceskosten.

 

Mocht uw rechtbank tot het oordeel komen dat er gehandhaafd kan worden met een niet ordentelijk archief; het bepaalde in art.8 ERVM in alle redelijkheid geschonden mag worden; de belangen van het college zwaarder wegen dan de belangen van recreatiewoningbezitters en Wittop Koning op het ontbreken van één brief (die thans opgevraagd is) te veroordelen tot het voldoen bij de in de last onder dwangsom genoemde last en de genoemde dwangsom dan verzoekt Wittop Koning de rechtbank de begunstigingstermijn te verlengen naar een maatschappelijk verantwoorde termijn voor het verkrijgen van een woning en de dwangsom te verlagen naar een redelijke die in verhouding staat tot het geschonden belang.

 

 

 

 

 

Hoogachtend,

 

K. Wittop Koning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen:

 • de vooraankondiging
 • de ingediende zienswijze
 • de last onder dwangsom
 • het ingediende bezwaar
 • het verweer op bezwaar
 • aanbrengen hoorcommissie
 • productie bezwaar
 • ongegrondverklaring bezwaar
 • opvragen dossier sociale dienst
 • RBNHO:2013:BZ5008 krakeruitspraak wonen weegt zwaarder dan eigendom
 • Publicatie mr. Vols over toepassing 8 ERVM op het wonen
 • Verzoek waarom documenten niet in het archief zijn
 • Toekomstvisies en rapporten recreatie Zuidplas
 • Stand van zaken permanente bewoning 2017
 • Verloedering Randstad
 • Toekomstvisie raadsvragen 2017
 • Vitale vakantieparken
 • Hup’s en jaarverslagen (voor zover voorhanden)
 • Onderzoeken handhaven permanente bewoning en gevolgen
 • Lijst gelegaliseerde parken
 • Wob politie
 • Gespreksopnames (op bijgeleverde stick)
 • Gesprek 6 maart 2014
 • Krantenberichten onrust en verloedering
 • Uitkomst bewoners enquete
 • Berekening kosten handhaving op jaarbasis
 • Willekeur, caravanstalling en Geertuidahoeve
 • Maatwerk, commissie Brand
 • Uitspraak RVS:2017:1887 verloedering en leegstand is reden tot legaliseren
 • Rapport bevordering rechtseenheid
 • Wob Maatwerk
 • Kamervragen
 • Rapport interconcept
 • Ontbrekende stukken
 • Fort Oranje

 

 

 

 

[1] Dit rapport is compleet van internet verdwenen.

[2] Rapport is apart bijgevoegd.

[3] Zie willekeur

[4] Zie rapportage vergunningverlening Moordrecht

[5] Zie onbehoorlijk/onbetrouwbaar bestuur

[6] Zie rapportage vergunningverlening recreatiewoningen

[7] Zie rapportage vergunningverlening uitspraak Raad van State 10 februari 2016 (201501606/1/A3)

[8] Zie onbetrouwbaar bestuur

Deel dit bericht: