06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Herzieningsverzoek, wobverzoeken Rapportage archivering Zuidplas

Overheidsgedonder Herzieningsverzoek, wobverzoeken Rapportage archivering Zuidplas

Herzieningsverzoek, wobverzoeken Rapportage archivering Zuidplas

Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

 

 

Moordrecht, 21 november 2018

 

Betreft herzieningsverzoek uitspraken:       SGR 14/6721 van 16-12-2014

ECLI:NL:RVS:2016:302 van 10-2-2016

SGR 16/1865 van 22-6-2016

ECLI:nl:RVS:2017:2364 van 30-8-2017

 

Geachte griffie,

 

Na uitspraak ECLI:nl:RVS:2017:2364 van 30-8-2017 heeft Wittop Koning haar rapport aangaande de vergunningverlening recreatieparken Zuidplas kunnen schrijven. De schokkende conclusie dat 70% van het archief dan niet aanwezig zou zijn, is tijdens de zittingen in alle bovengenoemde zaken uitvoerig aan bod geweest en in overzichten inzichtelijk gemaakt voor de rechtspraak. De rechtspraak heeft bij alle 4 de zaken geoordeeld dat het niet onaannemelijk is dat deze documenten niet in het archief aanwezig zouden zijn en dat zij dit acceptabel vindt.

 

Het rapport vergunningverlening recreatiewoningen Moordrecht (bijlage 1) was reden om de Archiefinspectie van de Provincie Zuid-Holland in te schakelen voor een onderzoek naar de staat van het archief in Zuidplas. De inspecteur (drs. Diebels) heeft na onderzoek geconcludeerd dat de staat van het archief in orde is en dat alle procedures correct zijn verlopen. (bijlage 2)

 

Wittop Koning heeft bij het College en bij de Inspectie om verduidelijking gevraagd van het oordeel van de inspectie. (bijlage 3) Wittop Koning interpreteert het oordeel als volgt:

 

“De documenten zijn wel degelijk in het archief aanwezig, de vernietiging mag pas na 30 jaar en die procedures zijn correct gevolgd”

 

Dit zou betekenen dat het College bij alle 4 de gevoerde zaken de rechtspraak niet conform de feitelijke waarheid heeft geïnformeerd. Dit betekend dat het College tot 4 keer toe de Rechtspraak bewust misleid heeft en middels list en bedrog getracht heeft om onder het uitbetalen van de juridisch terechte, en conform de toenmalige wetgeving bepaalde, dwangsommen uit te komen.

 

Wittop Koning vermoedt derhalve dat de rechtspraak anders zou oordelen met de wetenschap dat dit College er alles aan gedaan heeft om dit spel zo bestuurlijk mogelijk te spelen (zie verzoekschrift SGR 14/6721 van 16-12-2014, beroepsschrift ECLI:NL:RVS:2016:302, verzoekschrift SGR 16/1865 en beroepschrift  RVS:2017:2364  ) en niet geschuwd heeft om zich schuldig te maken aan List en Bedrog rond Wob, zoals de Telegraaf het zo mooi noemt in het artikel van 26 oktober 2018 (bijlage 4)

 

De conclusie van drs. Diebels wordt gestaafd door een geluidsopname van een gesprek dat Wittop Koning had met een Jurist van de ODMH (mw Schuurmans) waarin mevrouw Schuurmans in al haar onschuld roept dat die documenten er “echt wel” zijn, toen het rapport Vergunningverlening Recreatiewoningen Zuidplas aan de orde kwam. (op verzoek zal Wittop Koning die geluidsopname toesturen).

 

De documenten zijn er, dat is duidelijk. De Rechtspraak is misleid, dat is duidelijk. Had er een andere uitspraak gekomen als bij de eerste zitting goed gelezen was en het duidelijk was dat Wittop Koning géén dwangsomjager is (zij wilde immers maar 8!! Wobverzoeken sturen) maar dat zij niet anders KON en dan maar het spel (gedwongen door het College) ook uitspeelt! Deze gang van zaken is uitvoerig aan bod gekomen in het verzoekschrift SGR 14/6721 . Al deze zaken waren nooit de wens van Wittop Koning maar een gevolg van het door Wittop Koning niet accepteren van list en bedrog van het College.

 

Dat de rechtspraak zich heeft laten verleiden naar het uitspreken op basis van een emotie en een mening en daarbij de weegschaal mank heeft laten meten ten gunste van het College wordt wel duidelijk in de uitspraken SGR 16/1865 van 22-6-2016 ECLI:nl:RVS:2017:2364 van 30-8-2017. Deze zijn een Gotspe. Hoe kan een rechtspraak nou uitspreken dat de intentie tot het nemen van een besluit (maar het besluit door slordigheid niet genomen is) gelijk staat aan het effectief nemen van een besluit? Als een burger de intentie heeft om belasting te betalen, en de burger doet dat niet om zijn of haar moverende reden, dan is dat belastinggeld alsnog betaald volgens deze redenering.

 

Wittop Koning houdt die 118 IJsseldreef Wob-verzoeken maar als een fout, want ze wil niet moeten vinden dat de rechtspraak het College 20 lifelines heeft toegeworpen tijdens de gevoerde processen en de bij behorende uitspraken, want dat zou betekenen dat de rechtspraak niet onpartijdig is en dat is een ondermijning van de rechtsstaat.

 

Wittop Koning verzoekt u dit herzieningsverzoek toe te kennen op basis van nieuwe informatie die niet eerder voorhanden was maar een wezenlijk verschil zou kunnen maken voor de uitkomst van alle gevoerde procedures zoals art . artikel 8:119 AWB zegt.

 

Wittop Koning verzoekt u te oordelen dat dit herzieningsverzoek tijdig is gedaan, direct na het krijgen van de conclusie van drs. Diebels, en na het vragen om verduidelijking omtrent de interpretatie van die conclusie bij zowel het College als de Provincie.

 

Wittop Koning verzoekt u nu onomstotelijk vast staat dat de documenten er WEL zijn middels de conclusie van drs. Diebels, de antwoorden van het College en van drs. Diebels zelf op de vraag hoe te interpreteren EN de geluidsopname van mevrouw Schuurmans (ODMH) te stellen dat deze wetenschap van invloed zal kunnen zijn op de uitspraken gedaan in het verleden.

 

Om dan te concluderen dat een herziening gewenst is.

 

Hoogachtend,

 

  1. Wittop Koning

 

 

 

 

Bijlage 1)                             het rapport vergunningverlening Moordrecht

 

Bijlage 2)             a.            conclusie Provincie

verzoek informatie gemeente 26 juni 2017

  1. antwoord college 11 augustus 2017
  2. Klacht Diebels over niet communiceren februari 2018
  3. stand van zaken 16 maart 2018

f              verzoek om informatie stand van zaken ivm acceptatie Europees Hof 22 augustus 2018

  1. De bevindingen van de Provincie nav het onderzoek (zie a) 10 oktober 2018

Bijlage 3)

  1. verzoek en antwoord concretisering conclusie Provincie 22 oktober 2018
  2. verzoek en antwoord concretisering conclusie College 17 oktober 2018

 

Bijlage 4)                             Artikel telegraaf over de juridische wantoestanden WOB

Deel dit bericht: