06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Hoger Beroep inzake permanente bewoning Zuidplas

Overheidsgedonder Hoger Beroep inzake permanente bewoning Zuidplas

Hoger Beroep inzake permanente bewoning Zuidplas

Raad van State

 

Elektronisch ingediend

 

Betreft: Hoger Beroep inzake uitspraken SGR 17/5172 en SGR 17/5173 van 31 augustus 2017 tevens houdend verzoek tot het treffen van voorlopige voorzieningen art. 8:81 AWB inzake:

 

Wittop Koning – Zuidplas

 

Eiser: K. Wittop Koning, Oosteinde 11 (h82) 2841 AA te Moordrecht

Gedaagde : het college van B & W gemeente Zuidplas, Postbus 100, 2910 AC

Nieuwerkerk aan den IJssel

 

Zeer gewaardeerde Edelachtbare,

 

Dit verzoek richt zich tegen uitspraken SGR 17/5172 en SGR 17/5173 van 31 augustus 2017 (bijl. 1.)

De rechtbank heeft zich niet uitgesproken over de volgende verzoeken:

 • Kan het college wel rechtsgeldig handhaven als het archief niet op orde is?
 • Weegt het belang van het college zwaarder dan het belang van de eigenaar/bewoner van de recreatiewoning? Artikel 8 EVRM?
 • Is hier sprake van onbehoorlijk/onbetrouwbaar bestuur?
 • Is er sprake van willekeur en rechtsongelijkheid?
 • Is Wittop Koning wel of niet gedoogd?
 • Door de recente ontwikkelingen is er zicht op legalisering, mag er dan nog gehandhaafd worden?
 • Is hier sprake van een eerlijk proces? Artikel 6 EVRM?

En heeft de navolgende overwegingen niet meegenomen in de uitspraak:

Artikel 8 – Recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven

 • 1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.
 • 2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van andere.

Dit artikel is er voor de bescherming van de burger tegen overheden die met machtsmiddelen (dwangsom) de gebruiksrechten van eigendommen alsmede de vrijheden van burgers willen beperken.

Overheden mogen uitsluitend inbreuk maken op de in dat wetsartikel genoemde zaken als de belangen van die overheid zwaarder wegen dan de belangen van de burger die de dwang moet ondergaan.

EHRM ARREST 21 april 2016 Ivanova en Cherkezov t. Bulgarije

ARTIKEL 8 EVRM. ARTIKEL 1, EERSTE PROTOCOL EVRM. De zaak betreft een klacht over de dreigende sloop van het huis waar klagers in wonen. Dit huis was illegaal gebouwd op grond die deels toebehoorde aan een van de klagers. Het Hof oordeelt dat er sprake zou zijn van een schending van artikel 8 als het bevel tot de sloop van het huis geeffectueerd zou worden zonder een deugdelijke herziening van de proportionaliteit in het licht van de persoonlijke omstandigheden van klagers. Het Hof oordeelt in het bijzonder dat voor de klagers geen procedure open stond binnen het nationale recht om een uitgebreide herziening te krijgen van de proportionaliteit van de voorgenomen sloop van het huis, dat hun enige woning was. Schending artikel 8.

 

Uit dit arrest blijkt duidelijk dat als de overheid een zwaar wegend belang heeft er toch recht is op een proportionaliteitstoets. Dit is in lijn met de uitspraak van de Hoge Raad ECLI:NL:HR:2013:1737

“Een kraker wordt vervolgd wegens overtreding van het kraakverbod (artikel 138a Sr). De kraker verweert zich bij de rechter en stelt dat het OM niet ontvankelijk is, omdat de ontruiming van het kraakpand in strijd is met artikel 8 EVRM. Het gerechtshof is het daarmee oneens, maar de Hoge Raad vindt dat de kraker een punt heeft en vernietigt het arrest van het hof.”

Professor Meester Dokter M. Vols Rijksuniversiteit Groningen heeft een helder artikel geschreven over hoe artikel 8 ERVM toegepast zou moeten worden binnen de rechtspraak aangaande het wonen. (bijl. 11 verzoekschrift, hoofdstuk 2)

De vraag of een ruimte als woning moet worden aangemerkt is ‘a question of fact and does not depend on the lawfulness of the occupation under domestic law’.

 

Het Europees hof doet uitspraken over het Nationale Recht en is dus onverkort van toepassing op het bestuursrecht. De mate waarin en de manier waarop die verplichting precies doorwerkt vloeit voort uit artikelen 93 en 94 van de Grondwet. Artikel 93 van de Grondwet bepaalt dat al het internationale recht automatisch doorwerkt in de Nederlandse rechtsorde, behalve alsde verdragen te vaag geformuleerd zijn om praktisch uitvoerbaar te zijn. Daar is geen aparte wetgeving van de rijksoverheid voor nodig. Gemeenten zijn dan ook rechtstreeks gebonden aan die verplichtingen. Artikel 94 van de Grondwet bepaalt dat het internationaal recht boven het nationaal recht gaat. Gemeenten zijn dan verplicht om nationale wetgeving buiten toepassing te laten.

 

Weegt het belang van het college zwaarder dan het belang van de eigenaar/bewoner van de recreatiewoning? Artikel 8 EVRM en artikel 6 ERVM (zie aangehaalde uitspraken EHRM).

Het college gaat ervan uit dat door middel van handhaving het recreatieve karakter van de recreatieparken vanzelf weer terug komt. Het ontbreekt aan onderbouwing, toekomstvisie en aantoonbaar belang. Zie hoofdstuk belangen in het verzoekschrift. Buiten dat heeft Wittop Koning onomstotelijk aangetoond dat handhaving juist verloedering en criminaliteit in de hand werkt. Wittop Koning heeft dit nog verder uitgebreid en in haar pleitnota verwerkt (bijl. 4)

De na te streven rechtseenheid (bijl.30 verzoekschrift) leidt ertoe dat de uitspraak van de Hoge Raad in 2011 met kenmerk HR:2011:BQ9880 (bijl. 10 verzoekschrift) relevant is voor het bepalen of deze gemeente rechtsgeldig handhaaft.

De situatie vandaag na uitspraak SGR 17/5172 en SGR 17/5173.

Wittop koning heeft op 17 september 2017 een verzoek tot hulp gedaan bij het sociaal team Zuidplas, daar zij per 21 september 2017 dakloos wordt. (bijl. 2)

Zoals duidelijk en onbetwist uit het verzoekschrift en het verweer van de gemeente blijkt heeft het college geen aantoonbaar belang en Wittop Koning zelfs een zwaarwegend belang.

 

Het EHRM heeft over een dergelijke situatie met betrekking tot het belang als volgt geoordeeld:

 

EHRM ARREST 14 maart 2017 Yevgeniy Zakharov t. Rusland

ECLI:CE:ECHR:2017:0314JUD006661010

Rusland is er niet in geslaagd een rechtvaardige afweging te maken tussen de in het geding zijnde belangen in een zaak waar het de uitzetting uit gemeentelijke huisvesting betrof. Artikel 8 EVRM. De zaak betreft de uitzetting van klager uit gemeentelijke huisvesting na het overlijden van zijn partner. In de voortdurende procedures weigerde de autoriteiten hem aan te merken als familielid van zijn overleden partner en dus zijn recht te erkennen om haar gemeenschappelijke flat te blijven bewonen. Het hof overweegt dat klager reeds tien jaren met zijn partner in de betreffende flat woonde en dat de autoriteiten er niet in zijn geslaagd een rechtvaardige afweging te maken tussen zijn woonrecht en de belangen van de overige bewoners van de flat. Derhalve hebben de autoriteiten niet beslist of de inmenging van klagers woonrecht evenredig was.

Daaraan doet niet af dat zij van groot belang hebben geacht dat klager al die jaren niet ingeschreven stond bij zijn partner, maar elders, nu is nagelaten dit af te wegen tegen de argumenten van klager dat deze woning voor hem noodzakelijk was, omdat hij geen andere woning tot zijn beschikking had en leefde in een school waar hij werkte als nachtwaker. Het hof stelt een schending van artikel 8 EVRM vast.

De Rechtbank heeft zich niet uitgesproken over:

Kan het college wel rechtsgeldig handhaven als het archief niet op orde is?

In het verzoekschrift heeft Wittop Koning uitvoerig en onderbouwd gevraagd of de rechtbank wil uitspreken of een gemeente met een niet ordentelijke administratie wel KAN handhaven. In de rapportage is een casus aangedragen dat de gemeente een handhavingstraject opgestart is bij iemand die gelukkig nog zijn vergunning kon vinden! (bijl. 3) Wittop Koning kan die brief aan haar niet meer vinden. Deze zat ook niet in het opgevraagde dossier. Deze casus is ook verwerkt in de Rapportage vergunningen recreatiewoningen Moordrecht.

De gemeente gaat ervan uit dat er alleen gedoogd wordt als er een schriftelijk bewijs kan worden overlegd door de gehandhaafde, ondanks de eigen bewering RVS:2016:302 blz5. 5.1. Inmiddels is duidelijk dat tenminste één gedoogde aangeschreven is met een vooraankondiging last onder dwangsom (bijl. 3). Kennelijk is er geen sluitende administratie van de gedoogden. Kan er zonder een sluitende administratie gekozen worden voor handhaving?

Weegt het belang van de gemeente zwaarder dan het belang van de eigenaar/bewoner van de recreatiewoning?

Het belang van Wittop Koning is uitvoerig en onderbouwd overlegd aan de rechtbank, ook het belang van de belangenafweging en de proportionaliteit is uitvoerig onderbouwd. De rechtbank heeft zich niet uitgesproken en heeft geen belangenafweging gemaakt zoals het EVRM dit verlangt van een rechtsprekend orgaan. Artikel 6 EVRM.

Belang en toekomstvisie recreatiewoningen Zuidplas:

Deze grond is uitvoerig en onderbouwd in het verzoekschrift van Wittop Koning, de rechtbank is aan deze gronden voorbij gegaan.

Het beleid moet een beoogd en bereikbaar doel hebben:

Deze grond is uitvoerig en onderbouwd in het verzoekschrift van Wittop Koning, de rechtbank is aan deze gronden voorbij gegaan.

Negatieve effecten van permanente bewoning, oorzaken verloedering:

Deze grond is uitvoerig en onderbouwd in het verzoekschrift van Wittop Koning, de rechtbank is aan deze gronden voorbij gegaan.

Onbehoorlijk/onbetrouwbaar bestuur:

 Deze grond is uitvoerig en onderbouwd in het verzoekschrift van Wittop Koning, de rechtbank is aan deze gronden voorbij gegaan en heeft zich niet uitgesproken aangaande dit verzoek.

Willekeur

 Deze grond is uitvoerig en onderbouwd in het verzoekschrift van Wittop Koning, de rechtbank is deels aan deze gronden voorbij gegaan.

Handhaving caravanstalling, Rijksmonument en de verschillen in dwangsom alsmede waarom Wittop Koning voor de tweede keer (ondanks de toestemming) wordt gehandhaafd en een groot deel andere bewoners nog helemaal niet is niet meegenomen in de uitspraak.

Zicht op legalisering:

 Deze grond is uitvoerig en onderbouwd in het verzoekschrift van Wittop Koning, de rechtbank is aan deze gronden voorbij gegaan en heeft zich niet uitgesproken aangaande dit verzoek. De rechtbank heeft zich slechts uitgesproken over de lokale visie. Wittop Koning heeft het over de landelijke visie.

Is Wittop Koning wel of niet gedoogd?

Wittop Koning is een van die gevallen waarin mondeling te kennen gegeven is dat zij mocht gaan wonen in haar woning zoals het college bedoelde bij verweer in uitspraak  RVS:2016:302 blz. 5, 5.1. Deze toezegging is summier in een brief benoemd. De originele brief is ingeleverd bij de Sociale Dienst Zuidplas voor de aanvraag woonkostentoeslag die toegekend is. De bewuste brief is nog niet getraceerd.

Is de rechtseenheid (artikel 6 EVRM) voldoende gewaarborgd om tot een last onder dwangsom over te gaan daar de rechtseenheid stelt dat er een normen en toetsingskader moet zijn. Bekend bij de burger?

Onder artikel 6 EVRM is de rechtseenheid vereist. In het geval van permanente bewoning recreatieparken ontbreekt de noodzakelijke duidelijkheid.


De geschonden verdragsrechtelijke en wettelijke bepalingen:

Artikel 3:2

Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.

Artikel 3:3

Het bestuursorgaan gebruikt de bevoegdheid tot het nemen van een besluit niet voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend.

Artikel 3:4,lid 2.

De voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.

Artikel 4:84

Het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

Artikel 5:32  lid 2.

Voor een last onder dwangsom wordt niet gekozen, indien het belang dat het betrokken voorschrift beoogt te beschermen, zich daartegen verzet.

Artikel 5:32b lid 3.

De bedragen staan in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en tot de beoogde werking van de dwangsom.

Artikel 2:4 lid 1

Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder vooringenomenheid. (zie krantenartikel Andre Muller, bijl.24)

Artikel 8 EVRM en Artikel 6 EVRM

 Vervangende huisvesting

Volgens het aangehaalde EHRM ARREST 21 april 2016 Ivanova en Cherkezov t. Bulgarije dient deze gemeente ook voor vervangende huisvesting te zorgen. Het verzoek ligt thans bij de gemeente (bijl. 3)

Rechtseenheid

WRO 3.1 plus bestemmingsplan is NIET voldoende voor deze inbreuken op artikel 8!


Onderbouwing Rapportage

Voor de juridische onderbouwing van de rapportage naar aanleiding van de uitspraken verwijs ik u naar de website www.overheidsgedonder.nl onder de kop “er hoeven geen besluiten meer genomen te worden op WOB verzoeken”. Daar treft u de opsomming aan van de ontbrekende stukken zoals verzocht door uw afdeling, zelfs met de benoeming of het geloofwaardig is of niet dat die stukken er niet meer zijn.

Te beantwoorden vragen: Of het college van Zuidplas :

 • Kan en mag handhaven met een archief dat voor 70% zoek is?
 • Of het belang van de Gemeente zwaarder weegt dan het belang van Wittop Koning (en anderen)?
 • Of handhaving nog van toepassing is met in het vooruitzicht dat de landelijke politiek zich met de problematiek gaat bemoeien (landelijk is voorstander van legalisatie) ?
 • Of dit college een betrouwbaar en behoorlijk bestuur heeft?
 • Of Wittop Koning wel of niet gedoogd is?
 • Of hier correct recht wordt gesproken. Artikel 6 EVRM

 

Redenen waarom:

 • Bij voorlopige voorziening bepalen dat het college niet handhavend zou mogen optreden tot zes weken nadat op het beroep is beslist.
 • In de hoofdzaak, onder gegrondverklaring van het beroep, en vernietiging van het primaire besluit en besluit op bezwaar, te verstaan dat ten onrechte door het college handhavend wordt opgetreden.
 • Het college te veroordelen tot het vergoeden van de proceskosten.Mocht uw rechtbank tot het oordeel komen dat er gehandhaafd kan worden met een niet ordentelijk archief; het bepaalde in art.8 ERVM in alle redelijkheid geschonden mag worden; de belangen van het college zwaarder wegen dan de belangen van recreatiewoningbezitters en Wittop Koning op het ontbreken van één brief  (uw afdeling vond het géén probleem dat deze gemeente 70% van diens archief zoek is!) te veroordelen tot het voldoen bij de in de last onder dwangsom genoemde last en de genoemde dwangsom dan verzoekt Wittop Koning de rechtbank de begunstigingstermijn te verlengen naar een maatschappelijk verantwoorde termijn voor het verkrijgen van een woning en de dwangsom te verlagen naar een redelijke die in verhouding staat tot het niet aangetoonde geschonden belang.

 

 

Hoogachtend,

Wittop Koning

Oosteinde 11 (h82)

2841 AA Moordrecht

kimwittopkoning@live.nl

Deel dit bericht: