06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

beroepschrift zitting Raad van State 19 juni 2018

Overheidsgedonder beroepschrift zitting Raad van State 19 juni 2018

beroepschrift zitting Raad van State 19 juni 2018

Aanstaande dinsdag 19 juni om kwart voor 12 dient het derde Hoger Beroep bij de Raad van State aangaande permanente bewoning Recreatiewoningen Zuidplas waar wij ons beroepen op uitspraken van het Europees Hof.

De twee eerdere uitspraken zijn inmiddels aangeboden bij het Europees Hof ter beoordeling. Het gaat heus spannend worden.

 

 

Hoger Beroep inzake:    SGR 18/1850 en SGR 17/1852

Datum uitspraak 26 april 2018

 

  1. *************************

Tegen

College van Burgemeesters en Wethouders van Zuidplas

 

 

Geachte Staatsraadsleden/Hoogedelgestrenge,

 

Appellanten hebben 4 verzoeken neergelegd bij de rechtbank ter overweging of het bestreden besluit terecht genomen is en of deze aan alle voorwaarden voldoet om in rechte bevestigd te worden door de Rechtspraak. Appellanten zijn zich ervan bewust dat de vraagstelling een andere benadering van de casus vraagt van de rechtspraak dan dat deze gewend is. Appellanten vragen de rechtspraak te kijken naar de uitleg van artikel 8 inzake de humane gevolgen van de handhaving op statische wet en regelgeving en welke dan de voorkeur geniet inzake mensenrechten.

 

Appellanten vragen u dus te doen zoals het EHRM in arrest van 21 april 2016 in zaak nr. 46577/15, Ivanova en Cherkezov tegen Bulgarije als voorbeeld uitspreekt en de vastgelegde mensenrechten in het ERVM te eerbiedigen en zoals u verplicht bent (sinds burgers zich niet meer op de grondwet kunnen beroepen) te toetsen aan genoemde verdrag.

 

Appellanten begrijpen dat de toetsing aan de uitleg van het EHRM inzake handhaving wonen zoals uitgelegd in arrest van 21 april 2016 in zaak nr. 46577/15, Ivanova en Cherkezov tegen Bulgarije  grote gevolgen heeft voor toekomstige handhavingszaken en betekent dat er in het verleden niet juist is geoordeeld in talloze eerder gevoerde zaken, simpelweg omdat mensenrechten er niet toe doen, als er niet op beroepen wordt en zelfs niet als er wel, (en ondersteund door uitspraken van het EHRM), op beroepen wordt. Appellanten snappen uw dilemma, maar dat neemt niet weg dat er wel recht gesproken moet worden en dat vergt moed, veel moed.

 

Er zal dus een andere manier gevonden moeten worden om met deze (landelijke) problematiek om te gaan, er zal rekening gehouden moeten worden met mensenrechten. (niet te verwarren met burgerrechten, die hangen inderdaad vast aan wetjes, regeltjes, verordeningetje hier, verordeningetje daar). Het EH heeft heel duidelijk uitgesproken dat inzake artikel 8, de mensenrechten boven de burgerrechten gaan TENZIJ de gemeente zwaardere belangen heeft die onderzocht zijn, transparant zijn, onderbouwd zijn, meetbaar zijn, realistisch zijn, hoe dan ook NIET algemeen zijn. Het algemeen belang is niet voldoende onderbouwd en specifiek. Ook al is dat algemeen belang helemaal vierkant dichtgetimmerd in het bestuursrecht. Dat vind het EHRM, en die leggen dat toch echt niet ondubbelzinnig uit in de aangehaalde arrest van 21 april 2016 in zaak nr. 46577/15, Ivanova en Cherkezov tegen Bulgarije.

 

Het is natuurlijk ook niet meer dan moreel correct om in het kader van mensenrechten te vinden, als rechtsprekend bestuursrechtorgaan, dat een INDIVIDUELE proportionaliteitstoets een minimale vereiste is om iemand uit een woning te zetten en dat deze belangen individueel tegen elkaar afgewogen moeten worden en eigenlijk is het best raar dat in het bestuursrecht moreel recht blijkbaar niet bestaat waardoor burgers kapot gaan aan beleid, ondersteund door juist dat enige orgaan waar een burger op moet kunnen vertrouwen om diens mensenrechten te beschermen. De Rechtspraak. Het EHRM is dit met appellanten eens althans volgens de aangehaalde arrest van het EHRM.

 

Nog ingewikkelder wordt het als we zien dat in het strafrecht en het civielrecht wel individuele proportionaliteitstoetsen worden uitgevoerd en er zelfs voor wordt gekozen dat een krakers recht op wonen (art. 8 EVRM)  boven het eigendomsrecht gaat (krakersarrest) Bij een alleenstaande aankomende hoogzwangere moeder, zullen rechters in het civiel/strafrecht heus wat terughoudend zijn in een huisuitzetting, in het bestuursrecht niet. Het is nogal een dingetje die rechtseenheid binnen de Nederlandse Rechtspraak.

 

Begrijpelijk ook want als een deel van de rechtspraak wel rekening houdt met mensenrechten zoals vastgelegd in het EVRM en een ander deel van de rechtspraak niet, dan wordt dat rechte lijntje vanzelf krom en voelt recht niet meer recht, wellicht hebben we hier gelijk de groeiende ontevredenheid over de rechtspraak te pakken?

 

Op naar de grieven:

 

Omdat de rechter een beetje rommelig vonnis heeft gemaakt, zullen appellanten gewoon per punt oplopend de grieven onderbouwen en dan met welk verzoek erbij.

 

Grief. 1

 

Verzoek 2

Overweging 7.3

De rechtbank heeft het rapport vergunningverlening Moordrecht weliswaar genoemd maar geen uitspraak gedaan op het verzoek. Het verzoek te oordelen of een gemeente met een niet ordentelijk archief ondubbelzinnig aan kan tonen of iemand wel of niet vergund is als de gemeente 70% van het archief kwijt is. In dit rapport is ook de casus verwerkt van een bewoner die vergund was, waar de gemeente de vergunning van kwijt was (zoals bij Wittop Koning) en waar de vergunde gelukkig nog de bewuste brief had waardoor er van handhaving afgezien is.

 

Met andere woorden, hoe weet u edelachtbare 100% zeker, dat er geen vergunning rust op dit perceel. In zaak RVS201403282/1/A1 van 4-2-2015 inzake Schouten/Zuidplas komen de gevolgen van dit niet ordentelijke archief duidelijk boven water. Deze mensen waren vergund, er stond een stip op de kaart, en toch zijn zij verdreven uit hun woning. (Bijl. 3)

 

Deze gemeente weet het immers zelf ook niet wie er wel of niet vergund is, sterker nog zoals uit het rapport blijkt weet deze gemeente niet eens hoeveel mensen er vergund zijn en roept men maar wat met betrekking tot aantal vergunden gezien de constant wisselende gegevens die deze gemeente communiceert naar onderzoekende partijen.

 

Ook blijkt uit het rapport dat essentiële stappen om überhaupt te kunnen handhaven niet genomen zijn, de essentiële nodige formaliteiten niet vastgelegd zijn, en er mondeling toezeggingen zijn gedaan zoals beweerd tijdens de zittingen om de informatie openbaar te krijgen.

 

Ook op dit perceel zit ook een stip!

 

Voor de samenvoeging van de gemeenten in 2010 werd iedereen gedoogd, er werd niet gehandhaafd, en als mensen bij de gemeente navraag gingen doen was slechts het antwoord: “zolang u zich maar ergens anders inschrijft” De woningen werden WOZ gewaardeerd als “normale’woningen. In 2014 is Zuidplasbreed de WOZ voor de recreatiewoningen met ruim 50% afgewaardeerd met een Zuidplasbrede schade voor recreatiewoningeigenaren van 58 MILJOEN! Er was geen enkele reden om aan te nemen dat dit gedogen niet voort zou zetten na 2010. Er is voor de woningen een marktconforme prijs betaalt zoals men kan verwachten van een woning waarin gewoond mag worden, met de WOZ waarde als grondslag. Na de WOZ waarde herziening en het activeren van de handhaving zijn de woningen thans nog slechts zo een 30% waard van wat er ooit betaald is.

 

Voor de volledigheid verwijzen appellanten terug naar het betoog over mensenrechten en rechtseenheid bij het hiervoor inleidende schrijven. De burger zou best willen dat de bestuursrechters net zo makkelijk bewijs accepteren van burgers in het bestuursrecht als strafrechters dit bij Officieren van Justitie doen in het strafrecht, als de bewijslast weer omgekeerd is.

 

Verzoek:

Appellanten verzoeken u Edelachtbare om ondubbelzinnig en concreet een onderbouwing te maken waarin u appellanten uitlegt hoe er gehandhaafd kan worden als een gemeente zelf een substantieel deel van de zeer relevante documentatie mist die de gemeente minimaal nodig heeft om te bepalen of iemand wel of niet “legaal” in een recreatiewoning woont. Tevens behelst het verzoek om uit te leggen waarom een dergelijk goed onderbouwd rapport geen remmende werking heeft op de handhaving volgens de beleving van de Rechtspraak.

 

 

Grief.2

 

Verzoek 1

Overweging 7.5

De eerste zin “gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving” Serieus? Welk stukje van het aangehaalde arrest van het EH of het verzoekschrift heeft de rechtbank nou net niet begrepen? Duidelijker dan deze uitspraak kan iemand het toch niet krijgen? Appellanten hebben zelfs de moeite gedaan om de uitspraak te vertalen naar het Nederlands, en dan ook nog eens te vertalen naar hun eigen situatie, en die van vele andere Nederlanders die dakloos worden door dit beleid. Meer Jip en Janneke kan echt niet.

 

Dan volgt er tot punt 10.1. allemaal wetjes, regeltjes en verordeningetjes waarin de rechten plichten van de burger zijn ingekaderd om tot de conclusie te komen dat er geen inbreuk gemaakt is op art. 8 EVRM want, regeltje, wetje, regeltje, wetje.

 

Verzoek:

Appellanten verzoeken u edelachtbare de aangehaalde uitspraak in zijn volledigheid te lezen en te onderzoeken of deze relevant is voor deze casus(dat hebben appellanten ook gedaan).

Is de werkdruk te hoog? Dan kan in alle redelijkheid volstaan worden met de samenvatting en de punten die uitgebreid in het verzoekschrift uiteengezet zijn, en dan opnieuw een overweging te maken of er wel of niet een schending is van artikel 8 EVRM, met de uitleg van het arrest van 21 april 2016 in zaak nr. 46577/15, Ivanova en Cherkezov tegen Bulgarije over deze schending van artikel 8 in het achterhoofd. Bent u dan nog van mening dat artikel 8 in alle redelijkheid niet overtreden wordt, dan verzoeken appellanten u de onderbouwing hiervan zonder het inroepen van wetjes, regeltjes en verordeningetjes moreel te onderbouwen gebaseerd op humaniteit zoals gedaan zou moeten worden bij een individuele proportionaliteitstoets waarbij de belangen tegen elkaar afgewogen zijn en het belang van de gemeente duidelijk beschreven en onderbouwd is en daarom louter bestaat uit algemeen belang of een door de VNG opgesomd lijstje, dat in deze casus helemaal niet aan de orde is.

 

Grief. 3

Verzoek 3

Overweging 10.2 & 10.3

Fijn dat de Rechtbank die uitspraken erbij haalt. In bijlage 1a ziet u het verzoekschrift plus het verzendbewijs naar het Europees Hof waar deze uitspraken getoetst worden op de juistheid van die uitspraken en bijlage 1b ziet u het verzoekschrift plus het verzendbewijs naar het Europees hof van Van Leeuwen, in het kader van het EVRM. Het grappige is dat Wittop Koning in die uitspraken is veroordeeld tot dakloosheid omdat Wittop Koning de bevestigingsbrief dat zij mocht gaan wonen in haar recreatiewoning niet meer heeft, de gemeente 70% van het archief zoek is (waar die brief in zou moeten zitten!) en de Rechtbank in dit geval zonder ook maar enig velletje rapportage, verslag, whatever aan neemt dat de gemeente heus wel een proportionaliteitstoets uitgevoerd heeft. Heel bijzonder, vind u niet? Nou zal het heus wel zo zijn dat de gemeente alle recreatiewoningbewoners op een grote hoop gekieperd hebben en daar een gemiddelde uitgetrokken die gunstig is voor de gemeente om handhaving een soort van te verantwoorden, maar dat is geen INDIVIDUELE proportionaliteitstoets, daar komt weer het algemeen belang kijken, en die doet nou net niet mee volgens het EHRM.

 

In geen enkele procedure heeft de gemeente iets van een belangenafweging overlegd, niet een. Geen algemene (want ook het algemene belang is niet onderbouwd) en ZEKER geen individuele belangenafweging waar appellanten om vroegen.

 

Verzoek:

Appellanten verzoeken u edelachtbare onder de uitleg van het EHRM bij arrest van 21 april 2016 in zaak nr. 46577/15, Ivanova en Cherkezov tegen Bulgarije te bepalen dat appellanten minimaal recht hebben op een individuele proportionaliteitstoet waarbij de belangen van de gemeente onderbouwd en specifiek afgewogen worden tegen over de persoonlijke omstandigheden van appellanten en dan met name over de gevolgen van de handhaving voor appellanten. Bent u van mening dat het algemeen belang voldoende onderbouwing is en de individuele situatie van appellanten niet relevant, dan verzoek ik u dit ondubbelzinnig te onderbouwen zonder hierbij terug te grijpen naar wetjes, regeltjes en verordeningetjes, maar in het mensenrecht zoals vastgelegd in het EVRM en uitgelegd in het aangehaalde arrest van het EHRM.

 

 

Grief. 4

Verzoek 4

Overweging 10.3 en 10.4

Met alles hiervoor besproken, met betrekking tot mensenrechten, en hoe je als burger moet kunnen vertrouwen op de enige die je kan redden als een overheidsorgaan buiten het boekje gaat,  hoe kan dan juist dat orgaan (de rechtspraak) gewoon glashard zeggen, u MOET uw koopwoning op eigen grond uit, en rap een beetje want anders krijgt u die dwangsom (die meer dan een netto jaarsalaris bedraagt) opgelegd, en hoe u het organiseert, waar u slaapt, hoe u dat met de kosten doet, en blabla, interesseert ons niet. U heeft een wonderschone woning, maar hier heeft u een verrekijker dan kunt u er zo af en toe naar kijken. Dat KAN niet, daar gaan mensen kapot aan. Het KAN niet zo zijn dat in Nederland dat iemand een koopwoning heeft die voldoet aan alle eisen om in te mogen wonen dakloos wordt omdat er een “bestemmingsplan” vind dat er niet gewoond mag worden op de grond die ook nog in eigendom is van appellanten.  Om dan OOK nog eens te vinden dat een half jaar ruimt zat tijd is om een nieuwe woning te vinden om dan met jurisprudentie uit de vorige eeuw te komen om de begunstigingstermijn te bekrachtigen….. de vorige eeuw?! Een hele andere tijd, hele andere maatschappij, hele andere wereld. En geen rechter die eens zegt, hmm misschien is die uitspraak vandaag de dag niet helemaal passend meer, laat ik eens gaan onderzoeken of dit nog wel kan anno 2018. Moed!

 

Zuidplas heeft 30.000 woningen tekort. Hoe dan?

 

Edelachtbare, bij een individuele proportionaliteitstoets zou naar boven zijn gekomen dat appellanten dan heel snel hun woning hadden moeten verkopen (twee woningen financieel onderhouden kost echt serieus geld) tegelijkertijd inschrijven voor huurwoningen (maar er is  een koopwoning, dus komt men niet in aanmerking en moet men vrije sector huren, probleem, probleem) of met een restschuld de woning verkopen, maar goed daar gaat de bank weer niet mee akkoord, want het inkomen is ontoereikend. Appellanten zitten dus vast in een situatie waarbij een dwangsom van 20.000 euro als zwaard van Damocles boven hun hoofd hangt en het enige orgaan die deze mensen van de financiële ondergang (en ontzettend veel persoonlijk gerief) kan redden zegt gewoon zoek het uit, en de gemeente hoeft ondanks dat u ingezetene bent u helemaal niet te helpen, ga maar fijn een stukje dakloos zijn want regeltjes, wetjes en verordeningetjes. Bijlage 4, is een artikel waarin een psycholoog uitlegt waarom mensen in deze positie zelfmoord plegen.

 

Het EHRM heeft daar een oordeel over, dat oordeel is breed aan bod gekomen in het aangehaalde arrest van het EHRM, die vond zelfs dat deze Bulgaarse gemeente (en die hadden echt huizen aangeboden, echt een heel traject in gang gezet om de bouwers van deze illegaal gebouwde woning te helpen, deze mensen woonden niet in een legaal gebouwd huis, dat hele huis was illegaal gebouwd!) niet genoeg gedaan had om deze mensen te helpen. Iedereen in Zuidplas is vreselijk benieuwd hoe het Europees Hof gaat oordelen als het verzoekschrift van Wittop Koning ontvankelijk verklaard wordt bij het EH, of anders die van, van Leeuwen of deze, mocht dat nodig zijn, met betrekking tot de zorgplicht van de gemeente, en de gedachten van de Rechtspraak daaromtrent.

 

Zouden die krakers van We Are Here nog in die woningen in Amsterdam zitten of heeft de rechter daar al korte metten mee gemaakt? In ieder geval zorgt Amsterdam wel voor een goede opvang voor deze illegalen in de vorm van een Bed, Bad en Brood. Gehandhaafde recreatiewoningbezitters mogen het uitzoeken, en daar is de rechtspraak het kennelijk mee eens. Even een kleine terug verwijzing naar de o, zo belangrijke rechtseenheid.

 

Verzoek:

Appellanten verzoeken u Edelachtbare met in achtneming van het bepaalde in het EVRM uitgelegd in het steeds aangehaalde arrest van het EH uitgebreid te motiveren waarom een mens met het Nederlands burgerschap, belasting betalend over dat burgerschap die dakloos dreigt te worden door een besluit van een gemeente, in dienst van die burgerschap, geen recht heeft op zorg en hulp van die besluitende gemeente  waardoor dat mens dakloos dreigt te geworden, en dan niet met wetjes, regeltjes en verordeningen, zeker niet in algemene zin, maar gebaseerd op de uitleg van het steeds aangehaalde arrest van het EHRM.

 

 

 

 

 

Appellanten verzoeken u Edelachtbare:

 

Grieven 1 tot en met 4 te beoordelen en gemotiveerd te concluderen en:

 

  • Te doen wat de Rechtspraak had moeten doen het bezwaar gegrond verklaren op basis van afwezigheid van een individuele proportionaliteitstoets, de gemeente op te dragen alsnog een individuele proportionaliteitstoets te laten uitvoeren waar een gedegen specifieke onderbouwde belangenafweging aan ten grondslag ligt op basis van het bepaalde in het EVRM en zoals uitgelegd in het arrest van 21 april 2016 in zaak nr. 46577/15, Ivanova en Cherkezov tegen Bulgarije.
  • Als blijkt dat dakloosheid een gevolg is van die individuele proportionaliteitstoets dat dan het besluit wordt herzien en er een oplossing komt met actieve hulp van de gemeente Zuidplas zodat appellanten niet in een onmogelijke/onhoudbare positie terecht komen waar deze financieel en emotioneel aan kapot gaan.
  • Het vonnis te vernietigen, zeker nu het rapport inzake de haalbaarheid openbaar is en blijkt dat er absoluut geen behoefte is aan recreatiewoningen in Zuidplas (bijlage 2) en er daarom concreet zicht op legalisatie bestaat waardoor er van handhaving afgezien moet worden.

 

 

Hoogachtend,

Deel dit bericht: