06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Verzoekschrift Zuidplas

Overheidsgedonder Geen categorie Verzoekschrift Zuidplas

Geen categorie

Verzoekschrift Zuidplas

Posted By Kim Wittop-Koning

Hierbij het vandaag verzonden verzoekschrift aan de Rechtbank Den Haag waarin voor de 5de keer gevraagd wordt te oordelen of een Gemeente wel rechtsgeldig kan handhaven als er een substantieel deel van het archief kwijt is.

Waarin een beroep wordt gedaan op de nodige bescherming van de Rechtstaat tegen overheidsorganen die hun boekje ver te buiten gaan en dit de basale mensenrechten schendt.

Ik wens u veel leesplezier, ik kan u vertellen dat ik plezier heb gehad van het schrijven…. ik mag dit zo doen, want ik ben jurist.. geen advocaat!

 

Rechtbank Den Haag

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

 

 

Betreft: verzoekschrift tegen besluit van 9 april 2019  inzake:

 

********************

 

Verzoeker: ***************************************

Gedaagde : het college van B & W gemeente Zuidplas, Postbus 100, 2910 AC, Nieuwerkerk aan den IJssel

 

Zeer gewaardeerde Edelachtbare,

Dit verzoek richt zich tegen besluit 2019052431 van 9 april 2019 (bijl. 6.) Het besluit is erop gericht een vermeende verbeurde dwangsom te innen en het besluit van 30 augustus 2019 (2019042540861) waarbij het bezwaar ongegrond verklaard is. (bijl.10)

 

Verloop van de procedure:

 

Op 17 oktober 2017 heeft het College een voornemen last onder dwangsom opgelegd aan verzoekers in verband met het niet recreatief gebruik maken van de koopwoning op eigen grond. (bijl. 1)

 

Op  13 november 2017 hebben verzoekers een zienswijze ingediend. (bijl. 2)

 

Op 8 januari 2018 heeft het college de dwangsom opgelegd. (bijl.3)

 

Op 22 februari 2019 is de dwangsom verbeurd verklaard. (bijl.4)

 

Op 11 maart 2019 heeft verzoekster een zienswijze ingediend (bijl.5)

 

Op 9 april 2019 heeft het college een invorderingsbesluit genomen (het bestreden besluit) (bijl. 6)

 

Op 20 april 2019 heeft verzoekster een bezwaarschrift ingediend (bijl. 7)

 

Op 3 juli 2019 heeft er een hoorzitting plaatsgevonden

 

Op 16 juli 2019 heeft het College nadere stukken aangeleverd (bijl. 8)

 

Op 30 juli 2019 heeft verzoekster een reactie geschreven op de aangeleverde stukken (bijl. 9)

 

Op 30 augustus is het bewaar ongegrond verklaard (bijl. 10)

 

 

 

 

 

 

Verzoekers zullen in deze procedure aantonen dat het College niet de nodige zorgvuldigheid in acht heeft genomen, geen proportionaliteitstoets heeft uitgevoerd, dat de nodige duidelijkheid ontbreekt en dat er geen rekening wordt gehouden met het eigendomsrecht zoals Staatsraad Advocaat-Generaal Mr. P.J. Wartel bedoeld in zijn conclusie van 4 april 2018 RVS:2018:1152.

 

 

Tevens zullen verzoekers zich beroepen op artikel 8 EVRM, voor zover dat nodig is, EN verzoeken een oordeel te formuleren of een gemeente welke 70% van de vergunningen (vergunde percelen) kwijt is, überhaupt wel rechtmatig kan handhaven.

 

 

Proportionaliteitstoets:

 

Mr. Wartel is duidelijk in de conclusie. Voordat er een dwangsom geint mag worden moet er een proportionaliteitstoets uitgevoerd zijn. Om die proportionaliteitstoets is gevraagd bij de hoorzitting (bijl. 9), en in de bezwaren.

 

Het college is in de gelegenheid gesteld die proportionaliteitstoets alsnog aan te leveren na de hoorzitting.

 

Het college heeft bij het toezenden van nadere stukken geen proportionaliteitstoets meegezonden. (bijl. 8)

 

De enige conclusie die men kan trekken is dat er geen proportionaliteitstoets uitgevoerd is. Gezien de conclusie van de Raad van State zijn de dwangsomverbeuring en het inningsbesluit derhalve onrechtmatig.

 

De Raad van State heeft in 2 eerdere (in bezwaar) aangehaalde uitspraken van 29 mei 2019 ook als zodanig uitgesproken (RVS: 201806715/1/A1 en 201804789/1/A1)

 

 

 

Zorgvuldigheid:

 

De nodige zorgvuldigheid ontbreekt, de ingediende motiveringen zijn onvoldoende onderbouwd en met regelmaat niet correct of op waarheid berust.

 

Na het ontvangen van het voornemen een dwangsom op te leggen wegens het niet recreatief bewonen van de eigen woning op eigen grond zijn verzoekers op zoek gegaan naar een alternatief.

 

Verzoekers hebben geen bezwaar aangetekend tegen dit voornemen, omdat het voornemen een terecht voornemen was. Verzoekers woonden toen in hun eigen koopwoning, op hun eigen koopgrond tegen de wil van de overheid in omdat het bestemmingsplan recreatie aangeeft.

 

Verzoekers hebben dit besluit als kennisgeving aangenomen en zijn vervolgens alternatieven gaan onderzoeken.

Er is gekeken of er een woning bij gekocht kon worden, er is gekeken of er een woning bij gehuurd kon worden. Kopen was financieel geen optie, huren ook slechts beperkt (financieel) (bijl. 7 blz 3 t/m 10))

 

Daarnaast moet de woning wel binnen de regio liggen want het bedrijf van verzoekers is werkzaam in de regio Zuidplas, en de dochter (8 jaar) heeft in Zuidplas haar sport, spel, hobby en vriendinnetjes.

 

In de 6 maanden dat de begunstigingstermijn lang is bleek dit een onmogelijke opgave.

 

(Ik neem aan dat ik de rechtspraak niet op de hoogte hoef te stellen van de huidige woningencrisis? Het enorme aantal daklozen en de onmogelijkheid op korte termijn bij te bouwen terwijl de bevolkingsgroei enorm is?)

 

Als noodgreep en tijdelijke oplossing totdat er een structurele oplossing voor het nijpende probleem gevonden werd konden verzoekers bij de broer van mw. in Zoetermeer in diens eengezinswoning de zolderetage betrekken per2 juli 2018, met de duidelijke afspraak dat er in de weekenden en in vakanties recreatief gebruik wordt gemaakt van de recreatiewoning in Moordrecht.

 

De woning op *******  in Zoetermeer is geen grote woning, en gezien de broer ook werkt met verzoekers is dit een hele verstandige afspraak en zo wordt er voldaan aan de last onder dwangsom.

 

 

Onzorgvuldigheden in verbeuringsbrief: (bijl. 4)

 

 • Nergens in welke wet dan ook staat dat om te voldoen aan de last onder dwangsom een ZELFSTANDIGE woning gevonden moet worden, dat zou ook in de huidige maatschappelijke situatie een onmogelijke eis zijn. Inwonen mag.

 

 • Dat op de website van het bedrijf de adresgegevens niet aangepast zijn, en op websites die oneigenlijk aan bedrijfsgegevens komen om die te publiceren ook niet, is geen bewijs. Dat bewijst slechts dat verzoekers GEEN ict’ers zijn of de tijd hebben allemaal shady websites op te zoeken waar hun bedrijfsgegevens op staan.

 

Volgens de inschrijving van de Kamer van Koophandel staat het bedrijf ingeschreven op het Dudokplan in Zoetermeer, die gegevens zijn leidend.

 

 • Van de visuele controles missen er een aantal controlerapporten. Het college is in de gelegenheid gesteld deze alsnog aan te leveren (niet gedaan) Bij bestudering van de controlerapporten wordt juist bevestigd dat verzoekers NIET in de woning wonen, doch slechts recreatief gebruik maken van die woning.

 

 • Dat verzoekers eigenaar zijn van de woning op het Oosteinde en geen eigenaar zijn van een andere woning is geen reden om aan te nemen dat verzoekers nog in de woning op het Oosteinde wonen. Nergens, in welke wet dan ook, staat dat je eigenaar van een woning bent, je daar dan ook in moet wonen.

 

Deze onzorgvuldigheden zijn weerlegt in de ingediende zienswijze van 7 maart 2019 (bijl.5)

 

 

Onzorgvuldigheden in invorderingsbrief: (bijl. 6)

 • In de invorderingsbrief herhaalt het college, zonder enige notie te hebben genomen van het geschrevene in de zienswijze, de standpunten met het enige verschil dat nu wel genoemd wordt dat het bedrijf bij de Kamer van Koophandel op *******  ingeschreven staat, maar dat dit in de visie van het college slechts een administratieve wijziging is geweest, want de website en dubieuze contentsites geven anders aan.

 

In het daarop ingediende bezwaar is gemotiveerd en met stukken onderbouwend aangetoond waarom de conclusies van het college niet aannemelijk zijn en er WEL voldaan is aan de last. (bijl. 7)

 

Tijdens de hoorzitting is er gevraagd om opheldering over de controlerapporten die niet in het dossier zitten en de proportionaliteitstoets, die voor handhaven uitgevoerd moet zijn, volgens RVS 201806715/1/A1 onder 4.4 en de conclusie van Mr. Wartel.

 

Onzorgvuldigheden nalevering stukken:

De ontbrekende controlerapporten zijn niet aangeleverd. Er zijn geen controlerapporten van het Dudokplan in Zoetermeer. Zonder die controle rapporten kan de juistheid van de aanname niet gecontroleerd worden. (bijl. 8 blz 20 & 21)

 

Verzoekers, verzoeken u edelachtbare er rekening mee te houden dat op deze bewering van het College niet gemotiveerd verweer gevoerd kan worden en derhalve verzoekers zich niet kunnen verdedigen op dit punt.

Er is geen proportionaliteitstoets aangeleverd.

Wel zijn er screenshots aangeleverd van de facebookpagina van mevrouw. Het is wat moeilijk daar gepast op te reageren. De screenshots zijn met opmerkingen in bijlage 9 te zien. Om mee te beginnen hoeft men niet op een vaste locatie te zijn om facebook te gebruiken, dat kan overal in de wereld. Daarnaast hoeven geplaatste foto’s ook niet op DAT moment genomen te zijn, zoals ook bij meerdere foto’s het geval is. Op welke manier die foto’s wat precies staven is verzoekers op geen enkele manier duidelijk. (bijl. 8 blz. 1 t/m 19)

 

Op het niet aanleveren van de gevraagde stukken maar het wel aanleveren van de foto’s van de facebookpagina van mevrouw hebben verzoekers een verzet ingediend. (bijl. 9))

 

Onzorgvuldigheden hoorcommissie:

 • 10 Blz. 3 Omtrent de overwegingen van de commissie, 2de alinea “De commissie stelt vast dat het college de constatering dat de woning nog steeds gebruikt wordt voor permanente bewoning niet enkel heeft gestoeld op de controle rapporten van de handhaver, maar de controlebevindingen in samenhang heeft bezien met de inschrijving van het bedrijf van bezwaarmakers op het adres van het recreatieverblijf”

Nee, zoals aangetoond en overlegd staat het bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (de enige legitieme database) op ******  in Zoetermeer, dat is de woning waarin verzoekers verblijven.

Dat op dubieuze dataverzamelende websites anders staat, is verzoekers niet aan te rekenen.

De woning staat wel degelijk steeds tot de beschikking van verzoekers, ze hebben immers alle drie een sleutel en kunnen zich elk moment toegang verschaffen tot die woning. Dat er een afspraak ligt dat er in de weekenden en in vakanties gerecreëerd wordt in de recreatiewoning doet daar niks aan af.

 • 10 Blz. 3 laatste alinea “een toezichthouder van de ODMH heeft verschillende keren ’s-Morgens vroeg bij de woning in Zoetermeer gecontroleerd”

Bijl. 10 Blz. 4 vervolg “de toezichthouder heeft daarnaast opgemerkt dat de woning in Zoetermeer een kleine eengezinswoning betreft”

Van deze controles zijn geen controlerapporten, het is derhalve onmogelijk om na te gaan of deze bewering wel klopt, wanneer is er gecontroleerd, hoe is er gecontroleerd, waar is er gecontroleerd en door wie?

De aangeleverde email correspondentie zegt niks, en is zeker niet als rapport aan te merken.

Dat de woning klein is, is de mening van de ambtenaar. Ook in kleine huizen kunnen veel mensen wonen. Onder aan de streep is deze ongunstige manier van wonen een direct gevolg van het niet mogen wonen in een eigen koopwoning, op eigen grond. Helaas wonen in die woning 4 volwassenen en 2 kinderen, waaronder 1 baby.

De afspraak om in de weekenden en in de vakanties recreatief gebruik te maken van de recreatiewoning is juist om die reden geen bijzondere afspraak. .

 • 10 Blz. 4 2de alinea “de commissie neemt daarbij ook in overweging dat de 8 jarige dochter van bezwaarmakers nog steeds in Moordrecht naar school gaat en daar naar dansles gaat”

Zoals verzoekers steeds herhaald hebben geuit, gaat voor het kind pas een andere school gezocht worden als er een permanente oplossing gevonden is. Inwonen bij familie in dat huis is geen permanente oplossing. De spanningen lopen met enige regelmaat behoorlijk op en dat is geen gunstig klimaat voor jonge kinderen.

Deze situatie is voor het kind (van 8) al traumatisch genoeg. Het is niet humaan dit kind van 8 nog meer te belasten dan strikt noodzakelijk is voor een niet haalbaar doel van een ambtelijke wens.

“daaruit blijkt dat de door de ODMH overlegde foto’s van facebookpagina’s van bezwaarmakers dat gelegenheden als kerst, sinterklaas en verjaardagen  in de recreatiewoning gevierd worden”

Conform de afspraak met de broer van verzoekers, waarbij verzoekers opmerken dat op de foto in maart de kerstboom nog op de achtergrond staat, en een foto in november de heer des huizes in zijn zwembroek op de bank ligt, daarnaast zijn er foto’s overlegd van uit de woning van vrienden.

 • 10 Blz 4 3de alinea “in het bezwaarschrift en ter zitting heeft bezwaarmaker echter aangegeven dat er altijd één auto bij de recreatiewoning staat”

Uit bezwaar: (bijl. 7 blz 7&8)

“Auto’s:

In de afgelopen 6 jaar zijn drie keer de auto’s van client auto’s in de brand gestoken dat is de reden dat EEN auto altijd op de IJsseldreef staat en de andere gebruikt wordt om van en naar het hoofdverblijf te verplaatsen. “

De IJsseldreef is een naastgelegen chaletpark met een afgesloten parkeerplaats. Verzoekers rijden met één auto op en neer naar Zoetermeer en de andere auto staat veilig geparkeerd op de parkeerplaats van het naastgelegen chaletpark.  Deze motivering is onzorgvuldig op zijn minst. Niet om de minste reden dat de auto nooit bij de recreatiewoning KAN staan, omdat de auto niet bij de recreatiewoning KAN komen. Desinteresse voor de passage dat de auto naastgelegen veilig geparkeerd staat, niet eens op hetzelfde park, en de reden waarom, ligt ten grondslag van deze motivatie.

Verzoekers maken al extra kosten door dagelijks naar Zoetermeer te moeten rijden op en neer. (is overigens 20 minuten heen en 20 minuten terug (volgens routeplanner) dit in tegenstelling wat in de motivering van het besluit staat, daar wordt gemeend dat het 40 minuten heen, en 40 minuten terug is! (bijl. 10 blz. 5)

Verzoekers maken de planning zo dat zij met 1 auto op en neer rijden, en de andere veilig stallen.

De mening van het College is een schande! De aangifte bij Justitie van de 3 brandstichtingen zat bij het bezwaar. Het College heeft niet de moeite genomen het bezwaar goed te bestuderen voordat het een besluit formuleerde. (bijl. 7 blz 8 & 9)

 

 • Blz 4 laatste alinea “gelet hierop is invordering van de verbeurde dwangsom naar het oordeel van de commissie proportioneel

 

Dat kan wel zo zijn, maar zonder proportionaliteitstoets waarbij de belangen zorgvuldig afgewogen zijn, het doel duidelijk geformuleerd is en de resultaten meetbaar, mag een hoorcommissie dat helemaal niet vinden en is dat geen reden om het bezwaar ongegrond te verklaren. Zie conclusie Wartel van 4 april 2018 RVS:2018:1152.

 

Artikel 8 EVRM, Rechtszekerheid, Bescherming, Moraal, Integriteit

 

Verzoekers nemen aan dat zij niet uit hoeven te leggen dat een woning hebben een recht is wat ieder mens heeft. In het bijzonder kinderen.

 

Verzoekers hebben een woning, een koopwoning op eigen grond. En toch zijn zij feitelijk dakloos, inwonend, bankslapers zoals er 500.000 zijn in Nederland.

 

Onlangs waren we allemaal geschokt door de verdubbeling van het aantal daklozen de afgelopen 10 jaar (en daar zitten de bankslapers, zoals verzoekers, niet eens bij!)

 

Verzoekers weten niet hoeveel zaken de Rechtspraak aangaande recreatiewoningen gehad heeft de afgelopen 10 jaar, maar bij elk ongegrond vonnis zijn mensen/gezinnen dakloos geworden.

 

Ontdaan van een van hun meest belangrijke rechten, het recht op een woning, het recht op het gebruik van hun eigendom voor waar het voor bedoeld is.

 

Ook al is dat misschien een woning die de maatschappij niet past, waarvan een ander vindt dat iemand niet zo zou moeten mogen wonen omdat het beneden diens eigen standaard is.

 

Er zijn heel veel mensen heel gelukkig in hun sleurhut van 20m2, gewoon omdat ze geen behoefte hebben aan meer, beter, mooier. Waarom moeten “wij” vinden dat dit niet mag?

 

Onlangs heeft uw Rechtbank uitgesproken dat een Somalisch gezin vrijwillig gevlucht uit Birmingham (Engeland!) per direct een huis moest krijgen, want dakloos en kind.

 

Onlangs is besloten dat asielzoekers op het recreatiepark Duinrell in Wassenaar kunnen gaan wonen.

 

2 kilometer verderop, richting Gouda is het bestemmingsplan aangepast, en mogen daar uitsluitend arbeidsmigranten wonen.

 

5 miljoen wordt er uitgegeven aan het verwennen van uitgeprocedeerde illegalen die in Amsterdam verblijven…. Dat kan allemaal, maar owee als je illegaal in je eigen koopwoning op je eigen grond woont, dan mag men blijkbaar wel dakloos worden.

 

Zijn verzoekers minder mens of zo?

 

Het College onttrekt zich ook nog eens aan de zorgplicht. Het College kan wel vinden dat iemand niet in diens eigen koopwoning op eigen grond mag wonen, en deze mensen onder een grote druk dakloos maken, want 6 maanden is 6 maanden en geen dag meer…

 

…Maar dan moet het college verzoekers wel helpen met het kunnen voldoen aan het vereiste, en moet het college duidelijk zijn in wat wel en niet kan en mag. Doet men dat niet dan dwingt het college mensen in te gaan wonen in een heel klein huis, met meerdere mensen.  Wat vervolgens als niet aannemelijk gezien wordt.

 

En dat is niet hoe we het afgesproken hebben met elkaar, althans dat zou juridisch NIET mogelijk moeten kunnen zijn.

 

Om dit soort toestanden te voorkomen is er een Rechtspraak waar mensen bescherming zouden moeten kunnen vinden tegen besluiten van overheden die tegen hun mensenrechten indruist. Dat is de taak van de rechtspraak sectie Bestuursrecht.

 

Dit college stelt geen zorgplicht te hebben voor inwoners die ingeschreven (in het GBA) staan op het adres van de recreatiewoning. Feitelijk is iemand die ingeschreven staat in het GBA inwoner van die gemeente.

 

Gehandhaafden krijgen geen hulp met het verkrijgen van een andere woning binnen de gestelde termijn, en neemt niet de daklozenzorg op zich als een inwoner dakloos raakt door de handhaving. Mensen die om een andere reden dakloos geworden zijn, worden wel tijdelijk op de recreatieparken opgevangen en gehuisvest, ook vanuit de regio.

 

Verzoekers, verzoeken uw bescherming Edelachtbare, met name voor het kind!

 

Archief:

 

Dit College is 70% kwijt van de recreatiewoningen dossiers. (bijl. 11) Dit college heeft, zoals het rapport meldt, mensen aangeschreven met een vooraankondiging last onder Dwangsom die gelukkig zelf nog de vergunning hadden. Anders hadden zij vergund, dakloos geweest. (bijlage 3 uit het rapport (bijl 11)) Rapport vergunningverlening recreatiewoningen Moordrecht

 

U leest het goed Edelachtbare, er ZIJN mensen aangeschreven die vergund waren en de mensen die dit niet genoeg konden onderbouwen, en deze mensen zijn door een hel gegaan omdat zij de nodige stukken niet konden reproduceren (casus schouten, casus vissertje, casus wittop) Een meneer kon dat gelukkig nog wel waarbij het College zonder een enkel excuus te zaak in trok. (zie bijlage 3 in het rapport)

 

Verzoekers verzoeken u goed te begrijpen wat hier staat.

 

Dit College weet zelf niet wie er wel en niet vergund is, dit college doet maar wat. Schrijft willekeurig mensen aan, ook mensen die vergund zijn, omdat het archief kwijt is. “Er zijn geen documenten”, zijn de woorden van dit College. En als de documenten er niet zijn, dan zijn ze zoek.

 

De rechtspraak heeft dit in 4 uitspraken bevestigd, tot en met de Raad van State aan toe. De documenten zijn er niet. Punt.

 

Als gevolg van het ontbreken van het archief is de archiefinspectie ingeschakeld, deze heeft geconcludeerd dat alle formaliteiten voldoende vastliggen.

 

Dat zou impliceren dat de niet aangeleverde vergunningen er toch zouden moeten zijn. In de uitspraken van de Raad van State op herziening en verzet op herziening is wederom geoordeeld dat de gevraagde documenten daadwerkelijk NIET in het archief aanwezig zijn.  (bijl 12)

 

Maar, als dit archief niet op orde is, hoe kan er dan rechtsgeldig gehandhaafd worden?

 

In alle eerder gevoerde casussen waarbij dit rapport ingediend is, is verzocht om te oordelen hieromtrent. Zowel de Rechtspraak als de Raad van State hebben tot nu toe niet aan het verzochte gehoor gegeven.

 

Mijns inziens is het van cruciaal belang dat de basis om mensen het recht op een woning te ontnemen een hele stevige is. Mensen dakloos maken, moet echt heel zorgvuldig gebeuren. Het spreekt toch voor zich dat dan minimaal de dossiers op orde moeten zijn in het archief? Dat er minimaal is gekeken of het gevolg van het besluit proportioneel is met het doel, de reden en de wens? Dat er minimaal gekeken wordt of dit niet indruist tegen een mensenrecht en of dit wel humaan is?

 

Een dier op straat zetten is strafbaar.

 

Bij uitspraak van de Raad van State van 1 oktober 2019 staat onomstotelijk vast dat dit college slechts 30 % van de vergunningen heeft kunnen overleggen en dat het aannemelijk is dat 70% niet in het archief aanwezig is. Dat wil zeggen dat 70% van de vergunningen zoek zijn. (bijl. 12)

 

Verzoekers gaan u, edelachtbare, in dit verzoekschrift verzoeken een oordeel te formuleren of een College dat 70% van de dossiers kwijt is, überhaupt wel rechtsgeldig kán handhaven.  (bijl 11 & 12)

 

 

Ontbreken nodige duidelijkheid:

 

Om de dwangsom te innen moet er de nodige duidelijkheid zijn.

(RVS: 201806715/1/A1 en 201804789/1/A1)

 

Het College gaat ervan uit dat als de woning niet leeg staat er dan in gewoond wordt.  Het is verzoekers onduidelijk wat het College nou van hen eist. Moeten verzoekers de hele woning leeg halen, en wekelijks de boel verhuizen/opslaan?

 

Het bedrijf heeft de klanten in de regio Zuidplas. Zonder ook de onderneming op te heffen kan er blijkbaar niet voldaan zijn aan de last. Wat eist het College? Moeten verzoekers hun bedrijf opheffen en dan in Zoetermeer aankloppen bij de sociale dienst waar ze na 3 maanden te horen krijgen, voordeurdelersregeling 900 pm is genoeg, ondertussen lopen de vaste lasten wel gewoon door van de recreatiewoning? Hoe ziet het college dit voor zich?

 

Het kind zit op school in Zuidplas en heeft daar een sociaal leven. Zonder het leven van het kind (nog meer) over hoop te halen kan er blijkbaar niet voldaan zijn aan de last.

 

Het is verzoekers niet duidelijk wanneer zij wel en niet in de recreatiewoning mogen zijn.

 

Feit is dat het bestemmingsplan 365 dagen recreëren zonder overnachtingsverbod toe staat.

 

In juridische zin is er derhalve geen restrictie in wanneer er gerecreëerd wordt in de woning en is dit vrij in te vullen door verzoekers.

 

Ondanks alle eerdere verzoeken zowel naar het college als naar de rechtspraak de afgelopen 10 jaar is er nog steeds geen duidelijkheid in wat nou precies wel mag, en wat nou precies niet mag.

 

Verzoekers gaan u Edelachtbare in dit verzoekschrift verzoeken het college aan te sporen eindelijk een duidelijke uiteenzetting te geven van het praktische gewenste gebruik van de recreatiewoning rekening houdend met de kaders van het bestemmingsplan. Rekening houdend met mensen die buiten het geeikte ma – vrij – 9 – 5 leven, wonen en werken, en dus andere tijden, dagen, perioden vrij zijn dan de rest van Nederland.

 

Recreatiewoningbezitters moeten gewoon weten wanneer ze er wel en niet mogen zijn, hoe groot de straal moet zijn rond de recreatiewoning waarbuiten zij mogen werken/leven, en hoeveel kilometer het kind buiten de regio op school moet zitten. Alleen dan kan het College vaststellen of iemand de regeltjes van het bestemmingsplan overtreedt en KAN iemand pas regeltjes en wetjes van het bestemmingsplan overtreden.

 

Zouden verzoekers een woning in de regio kunnen betrekken, geld het dan nog steeds dat het kind niet in de regio naar school kan en verzoekers hun werk niet kunnen doen in de regio, of in de weekenden, woensdagmiddagen en vakantietijd niet in de woning mogen zijn?

 

Hoe moeten verzoekers dit voor zich zien?

 

 

Resume;

 

 • De dwangsom is terecht opgelegd (voor zover het niet uitvoeren van formaliteiten, het grotendeels ontbreken van het archief, en NUL rekening houdend met mensenrechten zoals vastgelegd in het EVRM dit moreel en juridisch verantwoordt, dan.)

 

 • Verzoekers hebben voldaan aan de last voor zover deze duidelijk is voor verzoekers.

 

 • De inning van de dwangsom is om het hierboven geschrevene moreel en juridisch niet rechtvaardig.

 

 

 

 

 

 

Verzoeken:

 

1)

 

Verzoekers verzoeken u Edelachtbare het bestreden besluit met betrekking tot inning van de dwangsom wegens het ontbreken van de nodige formaliteiten (proportionaliteitstoets), duidelijkheid en zorgvuldigheid te vernietigen op basis van humaniteit en mensenrechten.

 

2)

 

Verzoekers verzoeken u Edelachtbare zich uit te spreken of een college dat slechts 30% van de vergunningen gearchiveerd heeft wel rechtsgeldig kan handhaven. En op welke manier dit dan juridisch mogelijk moet kunnen zijn zou u Edelachtbare vinden dat dit geen remmende werking heeft op handhaving.

 

ZEKER nu er in de allerhoogste kringen is besloten dat het heel aannemelijk is dat deze vergunningen niet meer in het archief aanwezig zijn, en deze dus zoek zijn.

 

3)

 

Verzoekers verzoeken u Edelachtbare het college de opdracht te geven te formuleren binnen welke praktische kaders mensen gebruik mogen maken van hun eigen woning op hun eigen grond, rekening houdend met het bepaalde in het bestemmingsplan. Namelijk 365/24/7 recreëren zonder overnachtingsverbod. Rekening houdend met andere leefpatronen dan gebruikelijk.

 

4)

 

Verzoekers verzoeken u Edelachtbare bij een ongegrond uitspraak het College aan te sporen, op basis van mensenrechten, verzoekers met alle mogelijke middelen bij te staan om aan het bestreden besluit te voldoen naar de wens van het College en dit gezin (met kind van 8) niet feitelijk dakloos hoeft te blijven, en zorg te dragen voor dit gezin (met kind van 8) zoals een goed burgervader betaamt.

 

 

Hoogachtend

 

 

 

Stichting Gedonder Groep

 1. Wittop Koning

 

Oosteinde 11 h 82

2841 AA Moordrecht

 

 

Deel dit bericht:

Tagged , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.