06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Deurwaarders

Overheidsgedonder Deurwaarders

Deurwaarders

Soms ontkom je er niet aan en blijft een factuur onbetaald. Voor je het weet is een achterstand van 100 euro plotseling 250 euro waard. Daar blijven kosten bijkomen, maar wat als jouw deurwaarder besluiten maakt waardoor jij nog meer in de problemen komt en er eigenlijk niks afgelost wordt aan de schuld? Dan is het tijd om ons in te schakelen of om te kijken of je het zelf met onze hulp op kan lossen. In deze webinar leggen we je duidelijk uit wat wel en niet mag in deurwaarders land en wat je ertegen kan doen als een deurwaarder toch over de scheef gaat.

Gedragsregels en kwaliteitsnormen voor deurwaarders

De gerechtsdeurwaarder is onderworpen aan tuchtrechtspraak. Een belangrijke norm waaraan het handelen of nalaten van de gerechtsdeurwaarder wordt getoetst is de Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders. Een aantal belangrijke regels zijn:

Art. 2:
De gerechtsdeurwaarder oefent zijn beroep zo uit dat zijn onafhankelijkheid en ambtelijke onpartijdigheid niet in gevaar komen.

Art. 8:
De gerechtsdeurwaarder oefent geen druk uit door het aankondigen van maatregelen, welke hij niet uit hoofde van zijn opdracht, de wet en de hem verstrekte titel daadwerkelijk kan nemen.

Art. 10:
De gerechtsdeurwaarder handelt nauwgezet en zorgvuldig in financiële aangelegenheden. Hij maakt geen onnodige kosten.
Er gelden nog een aantal verordeningen die belangrijke regels voor deurwaarders bevatten:

  1. De verordening KBvG normen voor kwaliteit
  2. De verordening onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder
  3. De verordening gegevensverstrekking door de leden van de KBvG

Het bestuur van de KBvG kan ook zelf regels afkondigen. Bekijk hier de bestuursregels van de KBvG.

Uitspraken Meer informatie

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders

Over het handelen en nalaten van gerechtsdeurwaarders kan worden geklaagd bij de tuchtrechter. De tuchtrechter beoordeelt niet alleen de ambtelijke, maar ook de niet-ambtelijk werkzaamheden van de deurwaarder. Denk hierbij met name aan incassoactiviteiten en het verlenen van rechtsbijstand.

De tuchtrechtspraak wordt in eerste aanleg uitgeoefend door de kamer voor gerechtsdeurwaarders. Een klacht kan worden ingediend per brief of m.b.v. een speciaal klachtenformulier.
Er is in de Gerechtsdeurwaarderswet geen termijn opgenomen waarbinnen een klacht moet worden ingediend. Een klacht zal in ieder geval binnen een redelijke termijn aanhangig moeten worden gemaakt. Een termijn van drie jaar is volgens de Kamer redelijk.

De voorzitter kan klachten die kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond zijn en klachten die naar zijn oordeel van onvoldoende gewicht zijn, zonder nader onderzoek van de kamer zelf met een met redenen omklede beschikking afwijzen. Hiertegen kan binnen 14 dagen bij de kamer verzet worden aangetekend.

Na een schriftelijke behandeling en een hoorzitting neemt de kamer voor gerechtsdeurwaarders een beslissing. Indien de kamer de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond verklaart kan zij de volgende maatregelen opleggen:

  • berisping;
  • berisping met aanzegging dat, indien nogmaals gehandeld wordt in strijd met de wet en gedragsregels, een geldboete, schorsing of ontzetting uit het ambt zal worden overwogen;
  • geldboete van ten hoogste € 4537,80;
  • schorsing voor een periode van ten hoogste één jaar;
    ontzetting uit het ambt.


Hoger beroep

Tegen de beslissing van de kamer voor gerechtsdeurwaarders kan binnen dertig dagen hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof Amsterdam. Het hof kan de beslissing van de kamer voor gerechtsdeurwaarders bevestigen, hetzij met overneming, hetzij met verbetering van de gronden, dan wel geheel of gedeeltelijk vernietigen. Wanneer dit laatste het geval is, doet het hof wat de kamer voor gerechtsdeurwaarders had behoren te doen.

Als je het moeilijk vind dan kunnen wij de ondersteuning natuurlijk uitbreiden. Met een lidmaatschap ben jij altijd verzekerd van deskundige terriërs die pas stoppen als juridisch er alles aan gedaan is wat er gedaan kon worden.

 

Deel dit bericht: