06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders oktober t/m december 2017

Overheidsgedonder Nieuws Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders oktober t/m december 2017
Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders oktober t/m december 2017

Nieuws

Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders oktober t/m december 2017

Posted By Kim Wittop-Koning

Bron: André Moerman

06/01/2018 14:42 uur

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden oktober t/m december 2017.

Deurwaarder krijgt geldboete voor onjuist dwangbevel en onterecht beslag
De deurwaarder heeft een dwangbevel aan klager betekend, welk dwangbevel niet voor hem bestemd was. Bovendien had klager de onderliggende vordering reeds voldaan op het moment dat het (verkeerde) dwangbevel aan hem is betekend. De deurwaarder heeft hiermee onnodige kosten gemaakt.
De deurwaarder heeft tevens onterecht beslag gelegd op de zorgtoeslag van klager gedurende een periode van vijf maanden. Hoewel de deurwaarder de kosten en de geïncasseerde gelden uit hoofde van de onterechte beslaglegging aan klager heeft geretourneerd, blijft het feit dat klager ernstig (financieel) is benadeeld. Daarnaast heeft klager de gemaakte fouten veelvuldig aan de deurwaarder kenbaar gemaakt en is daar niets mee gedaan. Met het voorgaande heeft de deurwaarder ernstig tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld. De opmerking van de deurwaarder dat hij een vijftal brieven van klager niet zou hebben ontvangen, maakt niet dat er aanleiding bestaat om af te zien van het opleggen van na te melden maatregel, nu hij de ontvangst van de overige brieven niet betwist. Dat er interne maatregelen zouden zijn doorgevoerd om herhaling te voorkomen is hier evenmin reden voor.

De deurwaarder heeft ter zitting verklaard dat het gelet op de hoeveelheid zaken die het kantoor per jaar krijgt kan gebeuren dat er dergelijke fouten worden gemaakt. De kamer acht deze verklaring zeer verontrustend, nu de deurwaarder de hoeveelheid zaken die het kantoor aanneemt zelf in de hand heeft. Klacht gegrond met opleggen van geldboete. >>>Uitspraak

Deurwaarder krijgt berisping met openbaarmaking ivm niet gebruiken bijsluiter en schending privacy
De deurwaarders hebben bij de executie van een ontruimingsvonnis, geen gebruik gemaakt van de voor de in deze situatie door de KBvG voorgeschreven bijsluiter met uitleg hoe te handelen. In plaats daarvan hebben de deurwaarders een aanplakbiljet op de voordeur van de (voormalige)woning van klagers geplakt met de tekst “let op, u wordt ontruimd” en met vermelding van de datum van ontruiming en de contactgegevens van het kantoor van de deurwaarder.
De Kamer acht het niet verstrekken van de bijsluiter in combinatie met de door de deurwaarders gekozen alternatieve methode van aanplakking, een zodanig ernstige gedraging dat ze de maatregel van berisping oplegt met openbaarmaking in het register gerechtsdeurwaarders. >>>Uitspraak

Loonbeslag voor schuld echtgenoot terwijl onder huwelijkse voorwaarden getrouwd
De deurwaarder heeft loonbeslag gelegd ten laste van klager voor een schuld van diens echtgenote. Klager en zijn echtgenote zijn op huwelijkse voorwaarden getrouwd met koude uitsluiting. Nu de deurwaarder wist dat hij op het inkomen van klager loonbeslag legde voor een vordering op diens echtgenote brengt de in acht te nemen zorgvuldigheid mee dat de deurwaarder op voorhand het huwelijksgoederenregister had moeten raadplegen om te bezien of klager wellicht op huwelijkse voorwaarden was getrouwd. Nu de deurwaarder dat niet heeft gedaan en derhalve het risico heeft genomen dat hij onterecht beslag zou leggen op het inkomen van klager, is de klacht gegrond.
De tweede klacht betreft zijn het in eer en goede naam als arts aangetast zijn door zonder waarschuwing beslag te leggen op zijn salaris via de salarisadministratie van zijn ziekenhuis. Deze klacht is ongegrond, De wet kent geen verplichting om vooraf te waarschuwen (AM: geldt overigens wel voor de belastingdienst die een loonvordering wil doen).
De derde klacht betreft het niet binnen 8 dagen overbetekenen van het loonbeslag aan klager. Deze klacht is gegrond.
De klacht is gedeeltelijke gegrond en aan de deurwaarder wordt een berisping opgelegd. >>>Uitspraak

Onheuse bejegening
De deurwaarder heeft zich niet professioneel gedragen door aan klaagster mee te delen in een e-mail: “Dat u het niet zo nauw neemt met de normen en waarden was inmiddels al bekend. Wat u nu doet, slaat natuurlijk nergens op! en: “Hier lusten de honden geen brood van. Treurig.” De Kamer acht de klacht over de bejegening gegrond, maar legt geen maatregel op. >>>Uitspraak

Niet akkoord gaan met betalingsregeling is deurwaarder niet aan te rekenen
Het kan de deurwaarder niet worden verweten dat de opdrachtgevers niet akkoord zijn gegaan met de door klager voorgestelde betalingsregelingen. De stelling van klager dat de opdrachtgevers niet op de hoogte waren van de werkwijze van de deurwaarder kan niet slagen. De deurwaarder was gehouden het beslag op inboedel bij bij afzonderlijke processen-verbaal te leggen, waarbij voor elk proces-verbaal het BTAG-tarief als executiekosten is opgevoerd. Er is in deze situatie geen sprake van overbodige of onnodige kosten. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond. >>>Uitspraak

Herberekening beslagvrije voet en vooraankondiging beslag op inboedel
Termijn van vijftien werkdagen voor herberekening beslagvrije voet in dit geval van onvoldoende gewicht is om te kunnen oordelen dat sprake is van laakbaar handelen dat tuchtrechtelijk dient te worden bestraft. Verder rust op de deurwaarders geen wettelijke verplichting om een (mogelijk) beslag op roerende zaken aan te kondigen. Dat sprake is van beschermingsbewind maakt dat niet anders. Klacht ongegrond. >>>Uitspraak

Deurwaarder laat beslagafdracht door derdebeslagene rechtstreeks overmaken naar schuldeiser
De deurwaarder erkent dat klager per eind juni 2015 een bedrag te veel had betaald en klager dit bedrag terug had moeten krijgen. De deurwaarder heeft echter aangevoerd dat haar opdrachtgever (een advocaat) om praktische redenen ervoor heeft gekozen om met ingang van maart 2015 de inhoudingen op het salaris van klager rechtstreeks te laten overmaken aan de opdrachtgever. De deurwaarder heeft haar opdrachtgever bij brief van 17 juni 2015 verzocht om hetgeen teveel is ingehouden terug te storten aan klager. De opdrachtgever heeft dit geweigerd, met als reden dat de vordering nog niet was voldaan. De keuze om de gelden van het ingehouden salaris van klager rechtstreeks aan de opdrachtgever te laten overmaken is naar het oordeel van de Kamer tuchtrechtelijk laakbaar. Het behoort tot de kerntaken van de deurwaarder om beslag te leggen en de geëxecuteerde gelden te innen. De wetgever heeft hem deze exclusieve positie toegekend mede om op deze manier, in het belang van alle betrokkenen, zo veel mogelijk te waarborgen dat een onafhankelijke afwikkeling van het beslag plaatsvindt. Het past nadrukkelijk niet binnen het systeem van de wet dat als het beslag eenmaal is gelegd, de opdrachtgever tot het derdenbeslag eigenhandig geheel buiten de deurwaarder om tot inning overgaat. Verder is door de deurwaarder in het geheel niet gereageerd op verzoeken van klager en zijn advocaat om een gespecificeerd overzicht van alle ingehouden beslagen. Nu de gevraagde cijfers eerst na indiening van de onderhavige klacht door de deurwaarders zijn overgelegd, is dit onderdeel van de klacht terecht voorgesteld. Niet gezegd kan worden dat de deurwaarder te lang heeft gewacht met het opheffen van het loonbeslag. Klacht is gedeeltelijk gegrond met maatregel van berisping met aanzegging. >>>Uitspraak

Deel dit bericht:

Tagged ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.