06-51521747 info@overheidsgedonder.nl
opzet

Onderzoeken

opzet

Posted By Kim Wittop-Koning

 

Dit verzoek richt zich tegen besluit 2017066073 van 20 maart  2017 (bijl. 3) Het verzoek is erop gericht een einde te maken aan een, volgens de ODMH, illegaal gebruik van de woning welke in volledige eigendom is, zowel grond als opstal, van Wittop Koning.

In dit verzoek zullen de volgende vragen aan bod komen:

 • Is Wittop Koning wel of niet gedoogd?
 • Kan de gemeente wel rechtsgeldig handhaven als het archief niet op orde is?
 • Weegt het belang van de gemeente zwaarder dan het belang van de eigenaar/bewoner van de recreatiewoning? Artikel 8 ERVM en artikel 6 ERVM
 • Is hier sprake van onbehoorlijk bestuur?
 • Is hier sprake van een onbetrouwbaar bestuur?
 • Is er sprake van willekeur en rechtsongelijkheid?

 

Voorgeschiedenis:

Wittop Koning heeft in 2008 de recreatiewoning gekocht en op

 

In 2010 is er een handhavingstraject gestart teneinde een einde te maken aan de permanente bewoning van de woning van Wittop Koning.

 

Wittop Koning is naar aanleiding van de gestarte handhavingstrajecten in 2010 eind 2013 een onderzoek gestart naar de vergunningverlening binnen de Gemeente Zuidplas waar het rapport “vergunningverlening recreatiewoningen Moordrecht” een onderdeel van is.

 

 Verloop van de procedure

Op 10 februari 2017 kreeg Wittop Koning een vooraankondiging last onder dwangsom met kenmerk 2017010995 (bijl. 3) Hierop heeft Wittop Koning op 13 februari 2017 een zienswijze ingediend  (bijl. 2)

Op 20 maart 2017 is de last onder dwangsom[1] opgelegd bij besluit met kenmerk 201766073, hierna te noemen het bestreden besluit.

Op 7 april heeft Wittop Koning bezwaar ingediend tegen de opgelegde last onder dwangsom. (bijl. 4)

Op 13 april is de ontvangst van het bezwaar bevestigd en tevens het handhavingsdossier meegezonden (bijl. 5)

Op 2 mei is deze casus aangebracht bij de bezwaarcommissie, en verweer gevoerd. (bijl. 6)

Op 7 juni heeft Wittop Koning nadere stukken ingebracht tijdens de hoorzitting, inclusief het rapport vergunningverlening recreatiewoningen Zuidplas. (bijl. 7)

Op 23 juni heeft de bezwaarschriftencommissie het bezwaar van Wittop Koning ongegrond verklaart. (bijl. 8)

 

Wittop Koning heeft zich bij de bezwaarcommissie niet beroepen op Artikel 8 en Artikel 6 ERVM doch wenst dat in deze procedure alsnog te doen.

Artikel 8 luidt:

Artikel 8 – Recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven

 • 1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.
 • 2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van andere.

Dit artikel is er voor de bescherming van de burger tegen overheden die met machtsmiddelen (dwangsom) de gebruiksrechten van eigendommen van burgers willen beperken.

Overheden mogen uitsluitend inbreuk maken op de in dat wetsartikel genoemde zaken als de belangen van die overheid zwaarder wegen dan de belangen van de burger die de dwang moet ondergaan. Hierover meer bij het hoofdstuk belangen.

 

Wittop Koning doet ook een beroep op Artikel 6.1 ERVM, die luid:

Artikel 6. Recht op een eerlijk proces

 1. Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft eenieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. De uitspraak moet in het openbaar worden gewezen maar de toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en het publiek worden ontzegd, gedurende de gehele terechtzitting of een deel daarvan, in het belang van de goede zeden, van de openbare orde of nationale veiligheid in een democratische samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming van het privé leven van procespartijen dit eisen of, in die mate als door de rechter onder bijzondere omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid de belangen van een behoorlijke rechtspleging zou schaden

De na te streven rechtseenheid leidt ertoe dat de uitspraak van de Hoge Raad in 2011 met kenmerk HR:2011:BQ9880 (bijl. 10) relevant is voor het bepalen of deze gemeente rechtsgeldig handhaaft. Mr. M. Vols heeft een helder artikel geschreven over hoe artikel 8 ERVM toegepast zou moeten worden binnen de rechtspraak aangaande het wonen (bijl. 11)

 

Onderbouwing verzoekschrift:

 

Is Wittop Koning wel of niet gedoogd?

Wittop Koning mag wonen in haar woning, en heeft daar mondeling toestemming voor gekregen, die summier in een brief bevestigd is:

De bezwaarschriftencommissie heeft zich op het standpunt gesteld dat niet in geschrift is gebleken dat Wittop Koning mag wonen in de woning.  Naar aanleiding van dit standpunt heeft Wittop Koning op 26 juni 2017 haar complete dossier van de Sociale Dienst opgevraagd, (bijl. 8) daar moeten immers de bewuste brief, alsmede de sommatie dat Roozenburg zich inschrijft op het adres Oosteinde 11 h82 in zitten. Zodra het dossier bij Wittop Koning binnen is, zullen deze stukken in de procedure worden gebracht[2]. De termijn is zes weken na verzoek dus op 7 juli 2017 zouden de stukken aangeleverd moeten zijn.

De bezwaarschriftencommissie heeft alle verdere argumenten en de ingebrachte documenten/bewijzen van Wittop Koning niet in acht genomen en zich slechts toegewijd tot de ontbrekende brief, die thans opgevraagd is.

 

De bezwaarschriftencommissie heeft zich niet uitgelaten over :

 • Of het archief in de huidige staat wel een betrouwbaar archief is?
 • Waarom er geen verweer is gevoerd bij de WOZ zaak met betrekking tot het mogen wonen op het perceel?
 • Hoe het kan dat er woonkostentoeslag (bijzondere bijstand) wordt gegeven als er niet gewoond mag worden op dat perceel?
 • Hoe een medewerker van de sociale dienst kan eisen dat iemand zich inschrijft op een adres waar die niet mag wonen?
 • Hoe een strafrechter kan eisen dat iemand verblijft op een adres waar die niet mag wonen?

Het verslag van de hoorzitting is gelijk aan de geluidsopname, geen essentiële besproken onderwerpen ontbreken.

 

Kan de gemeente wel rechtsgeldig handhaven als het archief niet op orde is?

Wittop Koning heeft een onderzoek gedaan naar de vergunningverlening met betrekking tot de recreatiewoningen in Zuidplas en een rapport opgemaakt met de vernietigende conclusie dat 70% van de vergunningen zoek zijn, alsmede de essentiële documenten ontbreken om te mogen handhaven in het archief. Het rapport is bijgevoegd. In overleg met de archiefinspectie de heer P.G.M. Diebels van Provincie Zuid Holland heeft Wittop Koning op 26 juni een verzoek ingediend bij de gemeente Zuidplas om aan te geven waarom de documenten niet meer in het archief aanwezig zijn. Wittop Koning heeft verzocht hier voor 7 juli 2017 per missend perceel/document aan te geven waarom deze documenten/vergunningen niet meer te traceren zijn (bijl. 12)

 

Weegt het belang van de gemeente zwaarder dan het belang van de eigenaar/bewoner van de recreatiewoning?

Het belang van Wittop Koning is duidelijk, dit is haar woning. Wittop Koning heeft geen andere woning en als zij deze woning uit moet dan is zij dakloos! Het is nagenoeg onmogelijk om woonruimte te vinden in Nederland binnen het budget dat Wittop Koning heeft. Het enige alternatief is illegaal in een caravan gaan wonen op een camping.

Wittop Koning zal haar woning met (fors) verlies moeten verkopen, waar de bank overigens niet mee akkoord gaat! In bijlage 7 treft u de WOZ zaak aan die Wittop Koning gevoerd heeft  met de Gemeente Zuidplas om de WOZ waarde weer op normaal niveau te krijgen na een plotselinge afwaardering van 62% in 2013. Door deze afwaardering staat het huis nu voor 140.000 euro “onder water”.[3]

 

Belang en toekomstvisie recreatiewoningen Zuidplas:

De gemeente Zuidplas heeft tot op heden nog geen belang beschreven behoudens het terug willen van de recreatieve functie van de recreatiewoningen. Verschillende landelijke onderzoeken alsmede de eigen visie van Zuidplas (bijl. 13) geven aan dat er geen behoefte is aan verblijfsrecreatie, zowel landelijk als regionaal. Zelfs op de Veluwe waar wel wat te doen is voor verblijfsrecreanten is er geen behoefte en wonen nu arbeidsmigranten en mensen die buiten het sociaal stelsel vallen. Het project “vitale parken” is volledig mislukt. (bijl. 17) De oorspronkelijk bewoners zijn onder dwang (som) vertrokken en hebben plaats gemaakt voor de onderklasse, met criminaliteit en verloedering tot gevolg[4]. Ook binnen Zuidplas is de neerwaartse spiraal sinds de handhaving duidelijk op bijvoorbeeld het ooit zo mooie rustige bewoonde recreatiepark “de Randstad” waar bij enige regelmaat overlast gevende situaties zijn en zelfs een inval om de mate van veiligheid en criminaliteit vast te stellen. (bijl. 15)

Zuidplas heeft geen toekomstvisie voor de parken. Pvda Zuidplas heeft op 8 mei 2017 raadsvragen gesteld aangaande de toekomstvisie. Deze vragen zijn beantwoord op 22 juni 2017. Hieruit blijkt duidelijk dat er geen belang is, en geen toekomstvisie. (bijl. 16)

Om artikel 8 ERVM buiten deze casus te houden moet er een belang zijn en een toekomstvisie van de Gemeente Zuidplas die zwaarder weegt dan het belang van Wittop Koning om in haar woning te mogen wonen. Op dit moment, en in het verleden, is niks van een dergelijk zwaarwegend belang gebleken aan de zijde van de gemeente.

 

Het beleid moet een beoogd en bereikbaar doel hebben:

Het beoogde doel is duidelijk, er mag niet meer gewoond worden in de recreatiewoningen, maar is dat doel ook bereikbaar?

Al bij het ontstaan van de recreatieparken eind jaren 60 werd er al permanent gewoond op de parken. In de afgelopen 30 jaar (tijdens de eerste woningnoodcrisis) zijn steeds meer mensen permanent gaan wonen op de parken. Binnen Zuidplas worden van de ongeveer 900 kavels op 800 kavels permanent gewoond.

In 2010 is begonnen met de handhaving, volgens de verslagen en uitvoeringsprogramma’s (bijl 18) zijn er in totaal tussen 2010 en 2017 …… woningen gehandhaafd. Dit is ….% en komt neer op …. woningen per jaar. In het huidige tempo heeft de gemeente nog……… jaar nodig om alle bewoonde percelen te hebben gehandhaafd. In de praktijk gaan de nieuwe eigenaren van een gehandhaafd perceel wonen op het net aangekochte perceel, of huisvesten daar hun arbeidsmigranten. Het beleid heeft derhalve een onbereikbaar doel en is gedoemd in circeltjes rond te blijven draaien

Dit beleid heeft de Gemeente Zuidplas tussen 2010 en 2017 ………… euro gekost, zonder resultaat en het zal ook nooit het beoogde resultaat gaan kennen.

Landelijk zijn diverse onderzoeken en rapporten uitgevoerd en geschreven dat het beoogde doel, het stoppen van bewoning van recreatiewoningen, door middel van handhaving zijn doel voorbij schiet, en slechts verloedering van de parken bevordert. (bijl. 19)

 

Negatieve effecten van permanente bewoning.

De Gemeente Zuidplas wil een einde maken aan de permanente bewoning vanwege de negatieve effecten. Deze negatieve effecten zijn echter in geen enkele publicatie, rapport, besluit of nota benoemd. Deze negatieve effecten (zouden die er zijn) bestaan dan al ruim 40 jaar, al zolang mensen wonen op de parken. Als die effecten zo negatief zijn, waarom is er dan niet veel eerder (voor 2010) handhavend opgetreden?

Bij uitspraak SGR 14/6721 Rechtbank Den Haag erkent Zuidplas dat er in de periode 1997-2010 geen handhavingsuitvoeringsprogramma’s zijn vastgesteld in Moordrecht.[5] Blijkbaar waren de negatieve effecten tussen 1997 en 2010 niet zo nijpend dat daarop gehandhaafd moest worden.

 

De effecten van permanente bewoning worden pas negatief als de oorspronkelijke bewoners onder dwang hun recreatiewoning met fors verlies hebben moeten verkopen aan huizenopkopers die arbeidsmigranten en/of andere huurders in de huizen laten wonen. Huurders en arbeidsmigranten zijn minder zuinig op hun woning, onderhouden het minder en de verloedering slaat toe. Dit is precies wat er gaande is op bijvoorbeeld een Fort Oranje en de vitale vakantieparken op de Veluwe (bijl. 20)

 

In een eigen onderzoek van de bewoners op de Poldertuin en t’-Vissertje in 2012 bleek dat de bewoners op jaarbasis gemiddeld 8000 euro per huishouden besteedt in Zuidplas. De middenstand in Moordrecht gaat in omzet er ruim een miljoen op achteruit als de oorspronkelijke bewoners daar niet meer wonen en er minder vermogenden voor terugkomen.

 

Uit de opgevraagde politiegegevens blijkt dat er een stijgend aantal meldingen en aangiftes zijn sinds de handhaving in 2010 begon en de oorspronkelijke bewoners onder dwang hun woning hebben verlaten. (bijl. 21) Helaas kon justitie niet de cijfers van vóór 2012 produceren, zodra deze wel ergens te verkrijgen zijn zullen deze cijfers ingebracht worden in de procedure.

 

Tot een andere conclusie dan dat er géén belang is voor Zuidplas, dat het beleid géén doel treft, dat er géén toekomstvisie is kan niemand komen op basis van de gegevens die Zuidplas zelf aanlevert, in combinatie met de praktische gevolgen ondersteund door de landelijke ontwikkelingen in gemeenten die al langer aan het handhaven zijn geslagen.

 

De toetsing aan Artikel 8 ERVM is derhalve een rechtvaardige toetsing.

 

Onbehoorlijk/onbetrouwbaar bestuur

 

Als burger van Nederland moet men uit kunnen gaan van een betrouwbare overheid, zowel in woord als geschrift, zowel in daden als in laten.

Tijdens het onderzoek vergunningverlening recreatiewoningen Zuidplas bleek Zuidplas niet de meest betrouwbare partner en hebben geluidsopnamen een aantal keren het onderzoek “gered”.

 

Hieronder de meest opmerkelijke malversaties:

 

1)

Na het uitbrengen van het rapport vergunningverlening Moordrecht heeft een medewerker van de ODMH op 29 juni 2017 tijdens een gesprek verteld dat de documenten/vergunningen wel degelijk aanwezig zijn (bijl 22, geluidsopname 1) Dit zou betekenen dat tussen 2013 en 2016 de documenten/vergunningen allemaal zoek zijn, en plotseling in 2017 weer boven water zijn gekomen, of, er is gelogen bij de rechters van de Rechtbank en de Raad van State tijdens de procedures om zo onder betaling van dwangsommen uit te komen. Begin 2016 is er op last van de Raad van State nog een bijeenkomst geweest om te kijken of er echt niet meer documenten waren (bijl 22, opn2)[6] en tijdens dit gesprek is bevestigd dat hetgeen aangeleverd is, werkelijk alles is wat gevonden is in de archieven.

 

2)

(bijlage 23, alle hieronder genoemde documenten)

Op 6 maart 2014 is Wittop Koning uitgenodigd voor een bespreking aangaande de ingediende wobverzoeken. Dit gesprek zou plaatsvinden tussen Wittop Koning, Mutters (dir ODMH) en Brinkman (gemeentesecretaris). Zonder hier vooraf mededeling van te doen aan Wittop Koning is de delegatie uitgebreid met Hamburger (beleidsmedewerker Zuidplas) en Verhees (jurist ODMH).

Op 7 maart 2014 heeft Wittop Koning een beknopt verslag gestuurd naar de Gemeente.

Op 14 maart 2014 heeft Wittop Koning gevraagd om een bevestiging dat de email van 7 maart 2014 aangekomen is.

Op 17 maart 2014 kreeg Wittop Koning een email van Dhr. Verhees waarin de ontvangst van de email van 7 maart bevestigd wordt. Dhr. Verhees stuurt in de bijlage een brief mee die op 12 maart 2014 aan Wittop Koning verzonden zou zijn. Wittop koning heeft deze brief nimmer origineel ontvangen.

 

Bij de gemaakte afspraken in de brief staan wat pertinente onjuistheden. (bijl 22, opname 3) Wittop Koning heeft namelijk nergens toestemming gegeven om buiten de termijnen zoals gesteld in de AWB te opereren. Daarnaast zijn partijen tot de conclusie gekomen dat het fysiek door Wittop Koning naar de ODMH komen om de stukken in te zien “lood om oud ijzer was” aangezien de tijd dat Wittop Koning fysiek aanwezig is bij de ODMH er een ambtenaar vrij moet zijn om constant bij Wittop Koning te zijn, en de stukken alsnog geschoond en gekopieerd moeten worden, en dat dit derhalve een nog grotere aanslag zou zijn op het ambtelijk apparaat.

Op dit verslag van het College heeft Wittop Koning direct gereclameerd bij brief van 17 maart 2014 met een uitgetypte versie van de opname van dit gesprek (bijl 22 opn 3)

 

Deze gemeente heeft getracht in een officieel document (verslaglegging gesprek) andere afspraken te verwerken als daadwerkelijk afgesproken zijn om de rechtsgang te frustreren.

 

3)

(Bijlage 24, de hieronder genoemde documenten)

Tijdens het gesprek van 6 maart heeft Wittop Koning met mevrouw Hamburger afgesproken dat zij in week 11 contact met Wittop Koning opneemt om de, voor haar onbekende, bezwaren door te nemen. Uiteindelijk is dit week 16 geworden. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 17 april tussen Wittop Koning, haar juridisch adviseur mr. Van de Wetering en de mevrouwen Franklin en Hamburger. (bijl. 22 opn, 4) Bij afloop van dit gesprek kreeg Wittop Koning een aantal mappen toegereikt waar de nog ontbrekende documenten met betrekking tot de bezwaren in zouden zitten. Wittop Koning heeft 18 april een overzicht gestuurd met wat er in de mappen zat en in hoeverre daarmee de bezwaren afdoende waren beantwoord.

 

Op 24 april krijgt Wittop Koning een brief met kenmerk U14.002269 waarin beweerd wordt dat Wittop Koning tijdens het gesprek van 17 april akkoord is gegaan met verlenging van de beslistermijn.

Direct reageert Wittop Koning via email en brief dat Wittop Koning nooit akkoord is gegaan met een verlening van de beslistermijn.

Wittop Koning krijgt wel een ontvangstbevestiging van deze brief maar heeft vervolgens daar nooit meer iets op gehoord.

 

Wederom tracht deze gemeente de rechtsgang te frustreren door andere afspraken in verslagen te zetten dan daadwerkelijk gemaakt zijn.

 

4)

(bijlage 25 de hieronder genoemde doucmenten)

Omdat bleek dat de Gemeente wel degelijk met de ODMH gecorrespondeerd heeft aangaande maatwerk heeft Wittop Koning op 10 april 2017 zowel bij de gemeente als bij de ODMH een gelijkluidend wobverzoek ingediend. De ODMH reageerde binnen twee weken en leverde de in het wobverzoek gevraagde documentatie aan. De gemeente heeft Wittop Koning uitgenodigd voor een gesprek aangaande dit wobverzoek. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 31 mei 2017. Tijdens dit gesprek heeft Hamburger tot 3 keer toe gezegd dat absoluut GEEN correspondentie is geweest tussen de gemeente en de ODMH. (bijl 22, opn 5)

 

Ook op dit punt blijkt de gemeente niet betrouwbaar. Er wordt in eerste instantie ontkennend beantwoord, tot dat blijkt dat de correspondentie in het bezit is van Wittop Koning. (overigens is gegarandeerd dat er nooit contact zou zijn tussen de gemeente en de ODMH aangaande maatwerk en het blijkt dat dit wel gebeurd is!)

 

Naar aanleiding van de bevindingen dat de geheimhouding geschonden is heeft Wittop Koning de heer Brand (voorzitter van de maatwerkcommissie) een email gestuurd. De heer Brand laat weten via email van 10 april 2017 dat mevrouw Hamburger inmiddels zijn antwoord heeft en dat zij zorgdraagt voor doorzending naar Wittop Koning. Dit antwoord is nog niet aangekomen bij Wittop Koning. (bijl. 26) Wittop Koning is tot op de dag van vandaag nog niet op de hoogte van het antwoord van dhr. Brand.

 

5)

Bijlage 7, laatste deel

De gemeente heeft in het verleden de woningen altijd als reguliere woning gewaardeerd. Omdat bij de rechtszaken dit onder andere aangevoerd werd als zijnde zicht op legalisatie moest de gemeente de waardering bijstellen. Dit is Zuidplasbreed gebeurt in 2013. Alle recreatiewoningen zijn in 2013 tussen de 40 en 70% afgewaardeerd. De schade voor huiseigenaren gemiddeld 75.000 euro per kavel, er zijn ongeveer 900 kavels. Zuidplasbreed is de schade 67 MILJOEN!

 

 

Willekeur

Handhaving caravanstalling

 

Al jaren strijden de legale caravanstallingen om de illegale caravanstallingen te handhaven. Gemeente Zuidplas ziet die noodzaak niet zo en is terughoudend in de aanpak van illegale caravanstallingen (bijl 27)

 

Handhaving rijksmonument

De gemeente weigert te handhaven op een vervallen rijksmonument (bijl 28)

 

Verschillen in dwangsom

Sommige gehandhaafden krijgen dwangsommen van 30.000 euro opgelegd, andere gehandhaafden 20.000 euro (bijl. 29)

 

Waarom wordt Wittop Koning voor de tweede keer, overigens onterecht, gehandhaafd terwijl een groot deel nog helemaal niet gehandhaafd is?

 

 

 

 

 

Zorgvuldigheid mag van de overheid verlangd worden bij besluitvorming

 

 

 

Evenredigheidsbeginsel; het te dienen belang en het nadeel daarvan

 

Het vertrouwensbeginsel gebiedt de overheid toezeggingen na te komen

 

Consequent handelen van de overheid in het kader van rechtzekerheid

 

Gelijke gevallen dient de overheid gelijk te behandelen

 

 

 

Caravanstalling die niet terugkomt in bijl 4 handhavingsbeleid-bouw-en-woningtoezicht-2016-2020-gemeente-zuidplas

 

1 zie willekeur

[2] Zie onbehoorlijk/onbetrouwbaar bestuur.

[3] Zie onbehoorlijk/onbetrouwbaar bestuur

[4] Zie oorzaken verloedering

[5] Zie rapportage vergunningverlening recreatiewoningen Zuidplas

[6] Zie rapport voor de getypte versie

Deel dit bericht:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.