06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Succesvol beroep op het vertrouwensbeginsel

Overheidsgedonder Nieuws Succesvol beroep op het vertrouwensbeginsel
Succesvol beroep op het vertrouwensbeginsel

Nieuws

Succesvol beroep op het vertrouwensbeginsel

Posted By Kim Wittop-Koning

Auteur: Nikky van Triet

www.feltz.nl

 

In haar uitspraak van 14 juni 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1584) heeft de Afdeling een beroep op het vertrouwensbeginsel en gelijkheidsbeginsel gehonoreerd: de vergunningaanvraag van appellant voor vergroting van zijn vaste plaats op Albert Cuypmarkt mag niet mogen worden afgewezen.

Op 20 april 2015 heeft het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Zuid (“het algemeen bestuur”) het verzoek van appellant om vergroting van zijn vaste plaats op de Albert Cuypmarkt afgewezen. Het daartegen gemaakte bezwaar en beroep zijn ongegrond verklaard.

Appellant beroept zich op het gelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. In 2014 heeft het algemeen bestuur de regels voor de herindeling 2014 vastgesteld (“herindelingsbesluit”). Op basis hiervan hebben meerdere standplaatshouders verzocht om vergroting van hun standplaats. Aan vijf andere aanvragers (die in rechtens dezelfde positie verkeren als appellant) is de vergunning verleend. Bij brief van 2 mei 2014 zijn de vaste standplaatshouders geïnformeerd dat na de herindelingsbijeenkomst van 3 juni 2014 vaste plaatshouders die naast een sollicitantenplaats staan, de mogelijkheid krijgen de vaste plaats te vergroten, mits minimaal 27 marktplaatsen permanent vrij blijven voor sollicitanten. Dit is herhaald in de door de marktbeheerder verstuurde uitnodiging van 23 mei 2014. Bij brief van 20 februari 2015 zijn de standplaatshouders geïnformeerd dat het per 1 maart 2015 niet meer mogelijk is om in aanmerking te komen voor een vergroting.

Appellant stelt zich op het standpunt dat op grond van bovenstaande feiten bij hem concrete verwachtingen zijn gewekt dat hij – net als de andere standplaatshouders – een vergunning zou krijgen. Daarbij wijst hij ook op de andere standplaatshouders die wél een vergunning hebben gekregen.

De Afdeling overweegt de standaardoverweging dat voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel nodig is dat aan het bestuursorgaan toe te rekenen concrete, ondubbelzinnige toezeggingen zijn gedaan door een daartoe bevoegd persoon, waaraan rechtens te honoreren verwachtingen kunnen worden ontleend.

Vervolgens oordeelt de Afdeling in rov. 4.3 dat met het herindelingsbesluit én de brieven van 2 en 23 mei 2014 (waarin aan de standplaatshouders de mogelijkheid wordt voorgehouden hun standplaats te vergroten) een concrete en ondubbelzinnige toezegging is gedaan door het algemeen bestuur, dan wel dat deze toezegging is toe te rekenen aan het algemeen bestuur. Aan het besluit en de brieven mocht appellant de gerechtvaardigde verwachting ontlenen dat een vaste standplaatshouder zoals hij, ook na de periodieke herindeling van de Albert Cuypmarkt in juni 2014, zijn vaste plaats kan vergroten. Appellant kon daarom de gerechtvaardigde verwachting hebben dat ook zijn verzoek, net als de verzoeken van de andere vaste standplaatshouders die wel zijn ingewilligd en waartegen geen derdenbelanghebbenden zich hebben gekeerd, zou worden toegewezen.

Praktijk

Bovenstaande uitspraak vormt een welkome uitzondering op de bijna standaard jurisprudentie waarin een beroep op het vertrouwensbeginsel niet slaagt. Een dergelijk beroep loopt meestal stuk wanneer de toezegging (1) niet concreet en ondubbelzinnig is; (2) niet door het bevoegde bestuursorgaan is gedaan of (3) het gewekte vertrouwen het moet afleggen tegen derdenbelangen. Alle drie deze ‘hindernissen’ worden genomen door de aan appellant gedane toezegging, hoewel de Afdeling weinig woorden vuil maakt aan concreetheid van de toezegging en de bevoegdheid van de gedane toezegging. Het is bovendien bijzonder dat hier kennelijk geen derdenbelangen aan de orde zijn (zie rov. 4.4).

Auteur: Nikky van Triet

 

Help ons helpen!

De Stichting kan alleen werken voor de allerarmsten als u doneert. De verplichte eigen bijdrage zoals vastgesteld door de overheid is voor ruim 3 MILJOEN mensen die op of onder de armoedegrens leven niet te betalen. Deze mensen hebben dus GEEN toegang tot het recht.

Uw donatie kunt u overmaken op nl 51 rabo 0311 3473 12 tnv Stichting Gedondergroep of u kunt lid worden van de stichting en zo deze groep mensen helpen.

Bedankt!

Deel dit bericht:

Tagged

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.