06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Over huisvredebreuk en bordjes met ‘verboden toegang’

Overheidsgedonder Nieuws Over huisvredebreuk en bordjes met ‘verboden toegang’
Over huisvredebreuk en bordjes met ‘verboden toegang’

Nieuws

Over huisvredebreuk en bordjes met ‘verboden toegang’

Posted By Kim Wittop-Koning

In het Wetboek van Strafrecht zijn twee bepalingen opgenomen die hiermee verband houden: artikel 138 stelt de zogenoemde huisvredebreuk strafbaar, artikel 461 richt zich op (verboden) toegang tot andermans grond. Huisvredebreuk is een ernstiger feit en geldt als een misdrijf, schending van artikel 461 een overtreding. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de mogelijkheden die politie en Openbaar Ministerie hebben om verdachten aan te pakken en ook voor de (maximum)straffen.

“Verboden toegang”
Artikel 461 is waarschijnlijk de bekendste strafbepaling uit het Wetboek van Strafrecht. Op een groot aantal plaatsen in ons land geven de blauwe bordjes aan dat het verboden is zich daar te bevinden.
Letterlijk luidt de tekst van artikel 461: ,,Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens anders grond waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden, bevindt of daar vee laat lopen, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.”

Wat is ‘grond’ is dit geval? Daarover bestaat binnen het strafrecht geen discussie: ,,hieronder kan elk privédomein dat geen gesloten bebouwing omvat worden gerekend, ook bruggen en zelfs water”.

Wat betekent: ‘zonder daartoe gerechtigd te zijn’? Ook hier een heldere uitleg: ,,Niet alleen de eigenaar maar ook de persoon die grond in erfpacht heeft kan de toegang rechtsgeldig ontzeggen. Een gegeven toestemming om een terrein te betreden kan door de rechthebbende worden ingetrokken”.

Wat houdt ‘op een blijkbare wijze’ in? Ook hier biedt het standaardwerk ‘Strafrecht, tekst en commentaar’ uitkomst: ,,Dit kan geschieden door de bekende verbodsbordjes, maar ook door een hek, een ketting et cetera of door een mondelinge aanzegging. (…)

Het bordje ‘Verboden toegang volgens artikel 461 Wetboek van Strafrecht’ is nuttig en schept duidelijkheid, maar is niet in alle gevallen noodzakelijk, de verwijzing naar artikel 461 is overbodig.

Overtreding van ‘461’ wordt gestraft met een geldboete van maximaal 225 euro. De politie kan een transactie aanbieden. Dan gaat het om een lager bedrag, waarvan de hoogte afhankelijk is van feiten en omstandigheden.
Omdat het een overtreding betreft kunnen verdachten door de politie indien zij op heterdaad zijn aangehouden slechts kort worden vastgehouden, namelijk om ze te horen naar aanleiding van de overtreding; voorlopige hechtenis is niet mogelijk. Dat betekent dat als er geen sprake is van heterdaad er geen mogelijkheid bestaat een verdachte aan te houden voor deze overtreding. Wel kan iemand worden uitgenodigd voor verhoor, maar het is niet verplicht om aan deze uitnodiging gevolg te geven.

2.000 processen-verbaal
In 2002 behandelde het OM meer dan 2.000 gevallen van overtreding van artikel 461. Ongeveer de helft werd voor de gebracht, een kwart geseponeerd en nog een kwart kreeg een transactievoorstel. Hoewel dit niet is vastgelegd ging het in veel gevallen om het illegaal betreden van natuurgebieden. In veel gevallen was ook sprake van een samenloop met andere strafbare feiten.

Huisvredebreuk
Het plegen van huisvredebreuk (artikel 138 Wetboek van Strafrecht) is een misdrijf. Overigens is huisvredebreuk geen wettelijke term, maar het geeft wel goed weer waar het om gaat.
Waar gaat het om bij huisvredebreuk? Hij die een woning, besloten lokaal of erf, dat bij een ander in gebruik is, wederrechtelijk binnendringt of weigert te verlaten. Daar valt ook onder iemand die dit doet door middel van braak of klimming of die gebruik maakt van valse sleutels, valse order of een vals kostuum. Als de binnendringer dan ook nog bedreigingen uit dan wordt de straf hoger. (Dit is niet de integrale tekst van het wetsartikel)

Dit artikel wordt gebruikt om mensen aan te pakken die de ‘vrede’ in huis, een besloten lokaal of een besloten erf aantasten. En dat is het geval als deze personen het ‘woon- of verblijfgenot’ verstoren.

Besloten erf
Een woning kan een woonhuis zijn, maar ook een woonwagen, woonboot of studentenkamer. Een besloten lokaal is een tot een woning behorende ruimte, maar bijvoorbeeld ook een kerk of concertzaal. En besloten erf is een tot een woning behorende tuin of erf, mits als zodanig “afgesloten” van de aanliggende openbare weg (bijvoorbeeld door een hek of muur).
Onder binnendringen wordt verstaan dat men een huis, besloten lokaal of erf binnengaat tegen de evidente wil van de bewoner.

De maximumstraf voor dit delict is een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of een geldboete van 4500 euro. Als de dader ook nog bedreigingen uit dan is het maximum zelfs een jaar of een boete van 4500 euro.
In 2002 behandelde het OM ruim 2800 gevallen waarin sprake was van huisvredebreuk. Ruim 2100 zaken werden voor de rechter gebracht, bijna 400 verdachten kregen een transactie en bijna 300 zaken werden geseponeerd.

Ook bij verdenking van huisvredebreuk is het niet toegestaan om verdachten in voorlopige hechtenis te nemen. Dat kan wel als verdachten in ons land geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Voorlopige hechtenis is het opsluiten van de verdachte van een misdrijf nog voordat zijn zaak op de zitting is geweest. Bijvoorbeeld omdat dit nodig is voor het onderzoek of omdat de vrees bestaat dat hij anders vlucht. De inverzekeringstelling, inbewaringstelling en gevangenhouding zijn vormen van voorlopige hechtenis.
Ook bij huisvredebreuk geldt dat uitsluitend bij heterdaad de verdachte kan worden aangehouden en overgebracht naar een politiebureau. Zonder heterdaad is dit niet mogelijk en kan een verdachte alleen verzocht worden te komen voor een verhoor.

 

Help ons helpen!

De Stichting kan alleen werken voor de allerarmsten als u doneert. De verplichte eigen bijdrage zoals vastgesteld door de overheid is voor ruim 3 MILJOEN mensen die op of onder de armoedegrens leven niet te betalen. Deze mensen hebben dus GEEN toegang tot het recht.

Uw donatie kunt u overmaken op nl 51 rabo 0311 3473 12 tnv Stichting Gedondergroep of u kunt lid worden van de stichting en zo deze groep mensen helpen.

Bedankt!

Deel dit bericht:

Tagged ,

2 thoughts on “Over huisvredebreuk en bordjes met ‘verboden toegang’

  1. Vraagje: Als ik een woning huur op een stuk grond waar ook de woning van de verhuurder staat, en op deze grond is een parkeerplaats waar alleen bewoners mogen parkeren (aangegeven met art 461 bordje). Mag ik dan als huurder toestemming verlenen aan derden om daar te parkeren?

  2. Bedankt voor het delen van dit heldere artikel over huisvredebreuk. Goed om te weten dat er geen discussie bestaat over wat binnen privédomeinen valt. Ik ga dit artikel ook even doorsturen naar een vriendin van mij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.