06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Dwangsommen en verjaring: het blijft moeilijk

Overheidsgedonder Nieuws Dwangsommen en verjaring: het blijft moeilijk
Dwangsommen en verjaring: het blijft moeilijk

Nieuws

Dwangsommen en verjaring: het blijft moeilijk

Posted By Kim Wittop-Koning

Dwangsommen en verjaring: het blijft moeilijk

Op 10 mei 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan over de invordering van een verbeurde dwangsom. De verweerder kwam met een wel heel bijzondere redenering waarom de bevoegdheid tot invordering van die dwangsom niet verjaard zou zijn. De Afdeling maakt daar echter korte metten mee.

Verjaringstermijn dwangsom

Indien niet (tijdig) wordt voldaan een last onder dwangsom leidt dit ertoe dat een dwangsom wordt verbeurd. Op grond van artikel 5:33 Awb dient de verbeurde dwangsom binnen zes weken na het verbeuren te worden betaald. Wordt de dwangsom niet betaald, dan is het aan het (handhavende) bestuursorgaan om tot invordering van de dwangsom over te gaan. Daartoe moet allereerst een zogeheten invorderingsbesluit worden genomen (art. 5:37 lid 1 Awb), waarin het bestuursorgaan vaststelt dat de dwangsom is verbeurd en zal worden ingevorderd.

Het stuiten van de verjaring

Daarbij is van belang dat in het oog wordt gehouden dat de bevoegdheid om een verbeurde dwangsom in te vorderen (al) na één jaar verjaart (art. 5:35 Awb). De verjaring kan worden gestuit. Vaak wordt door bestuursorganen ervan uitgegaan dat met het nemen van een invorderingsbeschikking ook meteen de verjaring is gestuit. Niets is echter minder waar: het is inmiddels vaste rechtspraak van de Afdeling dat een invorderingsbeschikking de verjaring niet stuit (zie ook de uitspraak van 4 mei 2016, waarnaar de Afdeling in deze uitspraak verwijst).

Hoe dan wel de verjaring te stuiten? De mogelijkheden tot stuiting worden genoemd in de artikel 4:105 tot en met 4:107 Awb. De belangrijkste (voor de dwangsommenpraktijk) is de schriftelijke aanmaning en de (tenuitvoerlegging van) een dwangbevel tot betaling.  Een dergelijke stuitingshandeling zorgt ervoor dat een nieuwe verjaringstermijn van een jaar begint. Let wel: een aanmaning kan pas worden verzonden na het nemen van een invorderingsbesluit!

Verlenging van de verjaringstermijn

Naast het stuiten van de verjaringstermijn is het ook mogelijk om de verjaringstermijn te verlenging. Uit artikel 4:111 lid 1 Awb volgt dat de verjaringstermijn voor de bevoegdheid tot het invorderen van een verbeurde dwangsom wordt verlengd met de tijd waarvoor de schuldenaar uitstel van betaling heeft gekregen. Met andere woorden: indien de overtreder uitstel van betaling voor een bepaalde periode voor de verbeurde dwangsom vraagt en krijgt, dan wordt de verjaringstermijn met dezelfde periode verlengd.

Uitspraak 10 mei 2017: stilzwijgend uitstel van betaling?

In de uitspraak van 10 mei 2017 stelde de overtreder dat de bevoegdheid tot invordering van de verbeurde dwangsom was verjaard door het verloop van meer dan een jaar sinds het moment van verbeuren van de dwangsom. Verweerder stelde echter dat van verjaring geen sprake was. Er was immers door de overtreder uitstel van betaling verzocht. Weliswaar had verweerder op dat verzoek niet gereageerd, maar feitelijk was verweerder niet overgegaan tot het innen van de  dwangsom. Zodoende zou er volgens verweerder sprake zijn van stilzwijgend uitstel van betaling.

De Afdeling gaat niet mee in deze creatieve redenering van verweerder. Uitstel van betaling kan immers niet stilzwijgend worden verleend; artikel 4:94 lid 3 Awb schrijft voor dat uitstel van betaling bij beschikking moet worden verleend. In dit geval was geen beschikking gegeven en dus was de verjaringstermijn niet verlengd. De invorderingsbevoegdheid ten aanzien van deze dwangsom was verjaard.

Conclusie

Het gaat nog vaak mis met het invorderen van verbeurde dwangsommen. Vaak komt dit doordat bestuursorganen ten onrechte veronderstellen dat het nemen van een invorderingsbesluit volstaat om de verjaring van de bevoegdheid tot het invorderen van de dwangsom te stuiten. Aanbeveling verdiend om altijd binnen een jaar na het verbeuren van de dwangsom een invorderingsbesluit te nemen én de overtreder een schriftelijke aanmaning te versturen. Op die manier wordt de verjaring gestuit, zij het wederom voor slechts één jaar.

Het verlenen van uitstel van betaling leidt tot verlenging van de verjaringstermijn (met een periode die gelijk is aan de periode waarvoor uitstel is verleend). Dit uitstel moet worden verleend door middel van het geven van een beschikking. Is die beschikking er niet, dan wordt de verjaringstermijn niet verlengd.

Help ons helpen!

De Stichting kan alleen werken voor de allerarmsten als u doneert. De verplichte eigen bijdrage zoals vastgesteld door de overheid is voor ruim 3 MILJOEN mensen die op of onder de armoedegrens leven niet te betalen. Deze mensen hebben dus GEEN toegang tot het recht.

Uw donatie kunt u overmaken op nl 51 rabo 0311 3473 12 tnv Stichting Gedondergroep of u kunt lid worden van de stichting en zo deze groep mensen helpen.

Bedankt!

Deel dit bericht:

Tagged ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.