06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Nederland telt meer dan 30.000 daklozen. Wat gaan we daar aan doen?

Overheidsgedonder Nieuws Nederland telt meer dan 30.000 daklozen. Wat gaan we daar aan doen?
Nederland telt meer dan 30.000 daklozen. Wat gaan we daar aan doen?

Nieuws

Nederland telt meer dan 30.000 daklozen. Wat gaan we daar aan doen?

Posted By Kim Wittop-Koning

Begrotingsoverschot of niet, de groep daklozen is de laatste jaren enorm toegenomen. Ondanks alle goede bedoelingen lukt het niet om dit probleem naar behoren op te lossen. De opvanginstellingen zitten stampvol door de gebrekkige doorstroom. Wat moet er gebeuren?

De afgelopen zes jaar is het aantal geregistreerde daklozen in Nederland in rap tempo toegenomen. Op het moment zijn het er zo’n 31.000, ruim 13.000 meer dan in 2010. De helft daarvan zit in de vier grote steden; vooral Amsterdam heeft te kampen met grote aantallen dakloze mensen. Die stijging heeft meerdere oorzaken, maar de belangrijkste laat zich raden: de recessie.

Het mechanisme heeft iets wetmatigs: mensen raken hun baan kwijt, gaan van een werkloosheidsuitkering naar een bijstandsuitkering en kunnen de huur of de hypotheeklasten niet meer opbrengen. Na verloop van tijd volgt uitzetting. Een corporatiewoning bemachtigen is sowieso een lastige opgave, maar zonder opgebouwde inschrijfduur is het een bijna kansloze missie. Daaruit volgt logischerwijs een stijging van het aantal daklozen.

Een andere oorzaak van de toegenomen dakloosheid is het nieuwe beleid in de psychiatrische zorg, dat in 2012 werd ingevoerd. Sindsdien hebben veel minder psychiatrische patiënten recht op een permanente plaats in een instelling. Deze mensen moeten nu door de corporaties gehuisvest worden.

Ook de groep recente vluchtelingen die ondertussen een verblijfsvergunning hebben gekregen, speelt een rol bij het ontstaan van dakloosheid. Statushouders worden zelf niet dakloos: ze krijgen bij wet een woning toegewezen. Hoewel veel gemeenten ook oplossingen proberen te bedenken om verdringing door de statushouders niet al te groot te laten worden, neemt zo’n grote groep hoe dan ook een hap uit het woningaanbod. Andere urgente groepen hebben daar dan weer last van.

De corporaties hebben de wettelijke opdracht om mensen te huisvesten die financieel te zwak zijn om zelf voor huisvesting te zorgen. Daar vallen daklozen zonder twijfel onder. Maar corporaties moeten ook reguliere huishoudens, die vaak al jaren op de wachtlijst staan, bedienen. Het komt er uiteindelijk op neer dat daklozen laag in de pikorde staan.

Parkbanken

Laten we eerst het begrip ‘dakloos’ nader duiden. Het is niet zo dat er meer dan 30.000 mensen door het land zwerven en slapen onder bruggen, op parkbanken en in portieken. De groep die zo leeft is zeer beperkt, en bestaat zelfs voor een klein deel uit mensen die ervoor lijken te kiezen om buiten te leven.

Die groep ‘harde’ daklozen maakt weer deel uit van de grotere categorie van feitelijk daklozen. Hiertoe behoren ook de mensen die zijn aangewezen op een kortdurend verblijf in laagdrempelige opvangvoorzieningen. Deze mensen vinden ook vaak tijdelijk onderdak bij vrienden en familie, waar ze dan meestal verblijven totdat de toestand onhoudbaar wordt, of bijvoorbeeld de uitkering van het gezin wordt gekort omdat er opeens een extra inkomen binnen de woning is.

Residentieel daklozen

Een veel grotere groep wordt gevormd door de residentieel daklozen. Dat zijn degenen die in een officiële opvang zitten waar mensen en gezinnen 24 uur per dag kunnen blijven in afwachting van een woning. Dergelijke instellingen worden gerund door allerlei stichtingen: het Leger des Heils is een bekende organisatie die landelijk actief is. Er zijn daarnaast 43 door de overheid aangewezen gemeenten met opvangvoorzieningen. Die hebben allemaal een regionale functie: HVO Querido is bijvoorbeeld belangrijk in de regio Amsterdam, De Binnenvest in Leiden, Centrum voor Dienstverlening (CVD) in Rotterdam, enzovoort.

Dat klinkt als een goed georganiseerd systeem, maar in werkelijkheid kraakt en piept het aan alle kanten. De capaciteit van de opvangcentra is afgestemd op een bepaalde doorstroom: het is de bedoeling dat mensen hooguit zes maanden in een opvang zitten voor ze een woning krijgen toegewezen.  Door de toename van het aantal daklozen, de groei van de groep woningzoekenden met een laag inkomen en het inzakken van de bouwproductie van de corporaties tijdens de recessie is die doorstroom echter veel te beperkt. Het gevolg is dat het voorkomt dat mensen niet zes maanden maar jarenlang in zo’n opvanghuis zitten. De instellingen raken daardoor overvol en moeten daklozen weigeren. Hier en daar wordt er geïmproviseerd door bedden bij te zetten, zeker in de winter, maar ook daaraan zijn grenzen.

Economisch daklozen

Hoewel het gaat om een landelijk probleem, is de situatie in Amsterdam veel nijpender dan elders. Het aantal daklozen in de hoofdstad staat op circa 10.000. Dat is sowieso heel veel voor een stad met 845.000 inwoners, maar Amsterdam heeft van alle grote steden ook nog eens het krapste aanbod van sociale woningen: de gemiddelde inschrijfduur is 12(!) jaar. Daarbij bestaat 90 procent van die woningen uit gezinswoningen die voor daklozen onbetaalbaar zijn.

De stad heeft ook andere toelatingscriteria voor haar daklozenopvang dan veel andere gemeenten. Alleen daklozen die voldoen aan de criteria van de Openbare Geestelijke Gezondheidzorg (OGGZ) en een binding met Amsterdam kunnen aantonen hebben toegang tot de opvang. De groep die door schuldenproblematiek of echtscheiding op straat belandt, de zogeheten economisch daklozen, wordt geacht in staat te zijn om zichzelf te redden.

Dat criterium was in het verleden misschien werkbaar, maar door de recessie is juist die groep van economisch daklozen enorm gegroeid. Het gaat vaak om autochtone mannen van boven de 50 en allochtone mannen van alle leeftijdsgroepen. Verder zijn er nog zwervende jongeren, waar weinig zicht op is.

Peperduur

Voor die economisch daklozen zijn er speciale pensions in het leven geroepen, maar die zitten stampvol: de wachttijd om in zo’n pension terecht te kunnen is ongeveer een jaar. Er is een plan om dit jaar de capaciteit van de passantenpensions en de nachtopvang op te voeren. Op het moment zijn er 122 kamers beschikbaar, verdeeld over drie pensions; daar komen er 150 bij. De nachtopvang wordt ook uitgebreid: er komen 100 bedden bij.

Dat zijn verstandige maatregelen, maar ze gaan voorbij aan het werkelijke probleem. Zo stelt Rina Beers, beleidsmedewerker van Federatie Opvang: ‘Zo’n plaats in een nachtopvang is peperduur. Je moet zeker denken aan 20.000 euro per jaar per plaats. Je kunt dus beter bouwen. Er moeten overal — maar zeker in Amsterdam — kleine, goedkope woningen komen: woningen met twee kamers en een huur van 450 euro vóór huurtoeslag. Het gaat om mensen met een bijstandsuitkering, die vaak ook nog schulden hebben. Meer kunnen die zich niet veroorloven.’

Opgave

Zeker in Amsterdam realiseert iedereen zich dat de belangrijkste opgave bij nieuwbouw ligt, maar toch gebeurt er veel te weinig. De opvanginstellingen en de gemeenten zijn twee jaar geleden al overeengekomen dat de gemeente in ruil voor enkele miljoenen verlaging van de subsidie voor 1000 nieuwe woningen zou zorgen die geschikt zijn voor uitstromers van de GGZ-opvanginstellingen. Die overeenkomst heeft tot nu toe echter nog maar weinig opgeleverd.

Ook de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) is al in 2015 met de gemeente overeengekomen dat 10 procent van de nieuw opgeleverde huizen wordt gereserveerd voor statushouders en kwetsbare groepen. In hoeverre dat doel wordt gehaald is moeilijk te zeggen. Het ligt echter voor de hand dat de statushouders een aanzienlijk deel van die 10 procent toegewezen hebben gekregen.

lid-worden van overheidsgedonder en zo een jaar lang alle ondersteuning krijgen die u nodig heeft voor uw zaak

Helpt u Overheidsgedonder mensen helpen? U kunt een donatie overmaken op rekening NL 51 RABO 0311 3473 12 ten name van Stichting Gedondergroep of klik hier: donatie-5-euro/

Meepraten kan op ons FORUM FORUM IS TIJDELIJK UITGESCHAKELD NAAR AANLEIDING VAN EEN RECLAMEAANVAL AFGELOPEN JAARWISSELING

bron: https://www.ftm.nl/artikelen/het-groeiende-daklozenprobleem-van-een-rijk-land?share=1

Deel dit bericht:

Tagged

Comments are closed.