06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

Belastingdienst gedekt door rechter.

Overheidsgedonder Nieuws Belastingdienst gedekt door rechter.
Belastingdienst gedekt door rechter.

Nieuws

Belastingdienst gedekt door rechter.

Posted By Kim Wittop-Koning

Waar jij en ik tot het uiterste moeten gaan om te bewijzen dat wij gecommuniceerd hebben met overheidsorganen kan een overheidsorgaan volstaan met de zin: “We hebben het door de brievenbus gegooid” en wordt dat als waarheid aangenomen bij de Rechtbank.

 

Onlangs heeft de Hoge Raad bevestigd dat een informatiebeschikking mede op correcte wijze is bekendgemaakt als de Belastingdienst deze beschikking in de brievenbus van de belastingplichtige heeft gedeponeerd.

Een taxi-ondernemer had een beroepsprocedure gestart tegen een informatiebeschikking, maar Hof Arnhem-Leeuwarden verklaarde het hoger beroep ongegrond.

De ondernemer ging vervolgens in cassatie. Voor de Hoge Raad stelde de man dat het hof ten onrechte had geoordeeld dat de inspecteur aannemelijk had gemaakt dat de informatiebeschikking was gedeponeerd in de brievenbus van de taxi-ondernemer. Bovendien was deze manier van bekendmaken volgens de man niet correct. De Hoge Raad oordeelde dat tot het toezenden of uitreiken van een besluit men ook moet rekenen het deponeren door (een medewerker van) de Belastingdienst in de brievenbus van het adres van de belanghebbende. Door zo’n handeling bereikt het besluit de belanghebbende namelijk op een manier die is te vergelijken met een niet-aangetekende verzending per post of per koerier. Wel was het zo dat de inspecteur aannemelijk moet maken dat hij de beschikking in de brievenbus heeft gedaan als de belanghebbende dit betwist.

Het hof had in deze zaak geoordeeld dat de fiscus het deponeren van de beschikking in de brievenbus aannemelijk had gemaakt. Dit oordeel was van feitelijke aard, zodat het in cassatie niet op juistheid was te toetsen. De Hoge Raad vond het oordeel van het hof evenmin onbegrijpelijk en verklaarde daarom het cassatieberoep van de ondernemer ongegrond.

Uitspraak

2 december 2016

nr. 16/00436

Arrest

gewezen op het beroep in cassatie van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 15 december 2015, nr. 14/01117, op het hoger beroep van belanghebbende tegen een uitspraak van de Rechtbank Gelderland (nr. AWB 13/7620) betreffende een ten aanzien van belanghebbende gegeven informatiebeschikking. De uitspraak van het Hof is aan dit arrest gehecht.

1Geding in cassatie

Belanghebbende heeft tegen ’s Hofs uitspraak beroep in cassatie ingesteld. Het beroepschrift in cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Staatssecretaris van Financiën heeft een verweerschrift ingediend.

Belanghebbende heeft een conclusie van repliek ingediend.
2Beoordeling van het middel
2.1.

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
2.1.1.

Belanghebbende drijft een onderneming.
2.1.2.

De Inspecteur heeft ten aanzien van belanghebbende op 13 maart 2013 een informatiebeschikking vastgesteld wegens het niet voldoen aan verplichtingen van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
2.1.3.

Belanghebbende heeft bij brief van 6 augustus 2013 bezwaar gemaakt tegen de informatiebeschikking. De Inspecteur heeft dit bezwaar wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.
2.2.

Voor het Hof was in geschil het antwoord op de vraag of het bezwaar tegen de informatiebeschikking terecht niet-ontvankelijk is verklaard.
2.3.

Het Hof heeft geoordeeld dat de Inspecteur aannemelijk heeft gemaakt dat de informatiebeschikking op 19 maart 2013 door een medewerker van de Belastingdienst in de brievenbus van belanghebbende is gedeponeerd. Naar het oordeel van het Hof is dit op één lijn te stellen met toezending of uitreiking als bedoeld in artikel 3:41, lid 1, Awb.
2.4.

Het middel keert zich tegen deze oordelen. Het betoogt dat het Hof ten onrechte heeft geoordeeld dat de Inspecteur aannemelijk heeft gemaakt dat de informatiebeschikking op 19 maart 2013 op de hiervoor in 2.3 vermelde wijze in de brievenbus van belanghebbende is gedeponeerd. Het middel betoogt voorts dat het Hof ten onrechte heeft geoordeeld dat voormelde wijze van bekendmaken in overeenstemming is met artikel 3:41, lid 1, Awb.
2.5.1.

Tot toezenden of uitreiken van een besluit in de zin van artikel 3:41 Awb moet mede worden gerekend het deponeren door (een medewerker van) de inspecteur van een besluit in de brievenbus van het adres van de belanghebbende (vgl. CRvB 30 augustus 2011, nr. 09‑3863 WWB, ECLI:NL:CRVB:2011:BR7001), aangezien ervan moet worden uitgegaan dat door die handeling het besluit de belanghebbende bereikt, op overeenkomstige wijze als bij niet-aangetekende verzending per post of per koerier. Indien de belanghebbende de bekendmaking door deponeren in de brievenbus betwist, is het aan de inspecteur aannemelijk te maken dat het besluit op het adres van de belanghebbende in de brievenbus is gedeponeerd.
2.5.2.

Gelet op het hiervoor in 2.5.1 overwogene geeft ’s Hofs oordeel geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het berust voorts op het oordeel dat de Inspecteur aannemelijk heeft gemaakt dat de informatiebeschikking op 19 maart 2013 door een medewerker van de Belastingdienst in de brievenbus van belanghebbende is gedeponeerd. Dat oordeel is, als berustende op de aan het Hof voorbehouden keuze en waardering van de bewijsmiddelen, van feitelijke aard, zodat het in cassatie niet op juistheid kan worden getoetst. Het is ook niet onbegrijpelijk. Het middel faalt.
3Proceskosten

De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten.
4Beslissing

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.A.C.A. Overgaauw als voorzitter, en de raadsheren P.M.F. van Loon en L.F. van Kalmthout, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier E. Cichowski, en in het openbaar uitgesproken op 2 december 2016.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraa … :2016:2731

lid-worden van overheidsgedonder en zo een jaar lang alle ondersteuning krijgen die u nodig heeft voor uw zaak

Helpt u Overheidsgedonder mensen helpen? U kunt een donatie overmaken op rekening NL 51 RABO 0311 3473 12 ten name van Stichting Gedondergroep of klik hier: donatie-5-euro/

Meepraten kan op ons FORUM

Deel dit bericht:

Tagged

Comments are closed.