06-51521747 info@overheidsgedonder.nl

onderzoek naar vergunningverlening permanente bewoning recreatiewoningen Zuidplas

Overheidsgedonder Onderzoeken onderzoek naar vergunningverlening permanente bewoning recreatiewoningen Zuidplas
onderzoek naar vergunningverlening permanente bewoning recreatiewoningen Zuidplas

Onderzoeken

onderzoek naar vergunningverlening permanente bewoning recreatiewoningen Zuidplas

Posted By Kim Wittop-Koning

images

In 2013 ben ik een onderzoek gestart naar de vergunningverlening met betrekking tot het permanente bewonen van recreatiewoningen. De uitkomst is best schokkend, hier leest u het volledige rapport.

Rapportage aangaande vergunningverlening recreatiewoningen Zuidplas. 

Voorwoord

Naar aanleiding van het handhavingsbeleid van de Gemeente Zuidplas dat is ingezet in 2010, aangaande permanente bewoning van recreatiewoningen in deze gemeente, is er een onderzoek gestart naar de vergunningverlening van de 4 samengevoegde gemeenten in het verleden.

Het doel van het onderzoek was het aantonen van de willekeur van de vergunningverlening en het feit dat de gemeenten zelf mensen plaatsten op de diverse recreatieparken die wegens een maatschappelijk sociaal probleem niet ergens anders konden wonen.

Gedurende het traject werd de afwezigheid van documentatie van groter belang. Hoe kan immers een gemeente goed handhaven als de administratie van de vergunningen buitengewoon slecht gedocumenteerd is? Omdat de gegevens geanonimiseerd zijn aangeleverd, is het onmogelijk om te controleren of de aangeleverde documenten bij elkaar horen en of deze überhaupt wel bij een dossier horen. Daarom heb ik de door Zuidplas beschikbaar gestelde lijsten als onderlegger gebruikt in dit rapport.

 

Verloop van het onderzoek:

 

Aan de bevindingen in dit rapport staan Wob-verzoeken (Wet openbaarheid van Bestuur) centraal. Dit rapport is opgebouwd uit de beantwoording van deze WobB-verzoeken en de daarbij geopenbaarde documenten.

De Wob-verzoeken zijn per recreatieperceel ingediend. Gevraagd werd naar de volgende informatie als  niet duidelijk was of er wel of geen vergunning rustte op het perceel, of de bewoners van dat perceel :

 • Perceel ** op De Bonk komt niet op uw lijst van vergunde percelen voor. Is er in of na 1993 een gedoogvergunning (persoons- of perceelgebonden) aangevraagd voor perceel ** van recreatiepark De Bonk?
 • Zo ja, op welke gronden is deze vergunning afgewezen?
 • Hoe is deze afwijzing tot gedoogbeschikking tot stand gekomen? (kopieën van de aanvraag, besluitvorming argumentatie e.d.)
 • Worden op dit perceel, op basis van vermoeden volgens uw laatste visuele controles, arbeidsimmigranten gehuisvest?
 • Wordt er recreatief gebruik van gemaakt?
 • Of wordt er (illegaal) permanent gewoond door eigenaar van het huis/chalet/caravan?

 

 

Bij percelen waarvan bekend was dat er een vergunning op rust (persoonlijk of perceel) is de volgende vraagstelling per perceel ingediend:

 

 • Op recreatiepark De IJsseldreef perceel  ** is een vergunning afgegeven. Is dit een perceelgebonden of een persoonsgebonden vergunning?
 • Wanneer is deze vergunning afgegeven?
 • Door wie is deze vergunning afgegeven?
 • Op welke gronden is deze vergunning afgegeven?
 • Hoe is het besluit te vergunnen tot stand gekomen? (kopieën van de aanvraag, besluitvorming, argumentatie e.d.)
 • Wordt dit perceel volgens de standaarden van uw handhavingsbeleid nog bewoond door de vergunden?
 • Of zijn in dit perceel arbeidsimmigranten gehuisvest?

 

De Raad van State heeft op 10 februari 2016 (201501606/1/A3) op bladzijde 5 kop 5.1 laatste alinea uitgesproken: “Hierbij wordt van belang geacht dat het college ter zitting van de Afdeling te kennen heeft gegeven dat niet in alle gevallen waarin permanente bewoning werd gedoogd een besluit is genomen waarin dat te kennen is gegeven”.

 

Dit is van belang gezien de bewijslast in het bestuursrecht. Het kan immers zo zijn dat er een gedoogbeschikking is afgegeven aan een perceel of persoon maar dat hij of zij deze beschikking niet meer in zijn/haar bezit heeft. Ook is het mogelijk dat een vorige eigenaar verzuimd heeft dit aan de huidige eigenaar mede te delen zou het een perceelsgebonden gedoogbeschikking zijn. Dan zou het zo kunnen zijn dat de gemeente handhaaft op een gedoogd perceel en de eigenaar van dat perceel niet kan aantonen dat het perceel vergund is waardoor de eigenaar van dit perceel schade ondervindt door het handhaven.

 

Onderbouwing conclusie: 

 

Hieronder zal ik per park aangeven hoeveel vergunningen er zouden moeten zijn, hoeveel er in totaal  overlegd zijn, hoeveel er deels overlegd zijn en hoeveel er niet overlegd zijn volgens de stelling van de Gemeente Zuidplas en de conclusie van de rechter in bovengenoemde beroepszaak.

 

Vergunningverlening ‘t-Vissertje:

Op recreatiepark het Vissertje te Moordrecht zijn 10 percelen vergund.

 • Van 3 percelen met vergunning (percelen 3, 6 en 30) is geen documentatie te vinden in de archieven van de Gemeente aangaande de vergunningverlening.
 • Van 5 percelen ( 9, 11, 12, 39 en 48) bestaat het dossier aangaande de vergunning uit één bladzijde.
 • Van 2 percelen (perceel 5 en 7) bestaat het volledige dossier uit minder dan 15 bladzijden.

In de periode vanaf 1993 tot 2015 zijn er [volgens de documentatie/administratie van de gemeente Zuidplas] geen verzoeken gedaan tot een gedoogvergunning, althans daar is geen documentatie van.

 

Vergunningverlening de Poldertuin:

Op de Poldertuin te Moordrecht zijn 16 percelen vergund. Van alle vergunde percelen is slechts 1 document gevonden (per perceel) in de archieven van de Gemeente. Van de Poldertuin is geen  vergunning (of traject) gevonden in de archieven en vanaf 1993 zijn er [volgens de documentatie/administratie van de gemeente Zuidplas] geen verzoeken tot vergunnen gearchiveerd.

 

Vergunningverlening de Bonk

Op recreatiepark de Bonk zijn 39 percelen vergund.

 • Van 9 percelen (2, 3, 28, 36, 59, 65, 66, 70 en 88) is geen documentatie aangaande de vergunningverlening gevonden.
 • Van 17 percelen (23, 25, 30, 32, 38, 39, 46, 51, 53, 55, 62, 63, 64, 78, 79, 81 en 82) bestaat het dossier uit minder dan 20 pagina’s waardoor met enige zekerheid geconcludeerd kan worden dat deze dossiers niet compleet zijn.
 • Van 17 percelen is een compleet dossier aangeleverd. (met de kanttekening dat dit niet te controleren is, dit is slechts een aanname gezien het aantal documenten dat werd aangeleverd).

In de periode vanaf 1993 tot 2015 zijn er [volgens de documentatie/administratie van de gemeente Zuidplas] geen verzoeken gedaan tot een gedoogvergunning, althans daar is geen documentatie van.

 

Vergunningverlening de Koornmolen:

Op recreatiepark de Korenmolen zijn 10 percelen vergund.

 • Van 3 percelen (24, 25 en 33) is helemaal geen documentatie aangaande de vergunningverlening gevonden.
 • Van 7 percelen (18, 29, 35, 60, 77, 79 en 91) bestaat het dossier uit minder dan 20 pagina’s waardoor met enige zekerheid geconcludeerd kan worden dat deze dossiers niet compleet zijn.
 • Van geen enkel perceel is een compleet dossier aangeleverd.

In de periode vanaf 1993 tot 2015 zijn er [volgens de documentatie/administratie van de gemeente Zuidplas] geen verzoeken gedaan tot een gedoogvergunning, althans daar is geen documentatie van.

 

Vergunningverlening IJsseldreef:

Op recreatiepark de IJsseldreef is 1 perceel vergund.

Van dit ene vergunde perceel zijn slechts 5 bladzijden gevonden aangaande het vergunningsverleningtraject

In de periode vanaf 1993 tot 2015 zijn er [volgens de documentatie/administratie van de gemeente Zuidplas] geen verzoeken gedaan tot een gedoogvergunning, althans daar is geen documentatie van.

 

Vergunningverlening de Randstad:

Op recreatiepark de Randstad zijn 31 percelen vergund.

 • Van 3 percelen (10, 48 en 102) is helemaal geen documentatie gevonden aangaande de vergunningverlening.
 • Van 8 percelen (7, 8, 9, 33, 42, 112, 164 en 165) bestaat het dossier uit minder dan 20 pagina’s waardoor met enige zekerheid geconcludeerd kan worden dat deze dossiers niet compleet zijn.
 • Van de 31 vergunde percelen zijn 20 dossier compleet aangeleverd (met de kanttekening dat dit niet te controleren is, dit is slechts een aanname gezien het aantal documenten dat werd aangeleverd).

In de periode vanaf 1993 tot 2015 zijn er [volgens de documentatie/administratie van de gemeente Zuidplas] geen verzoeken gedaan tot een gedoogvergunning, althans daar is geen documentatie van.

 

Vergunningverlening Hitland:

Op recreatiepark Hitland zijn 86 percelen vergund.

 • Van 41 percelen (1, 4, 8, 11, 17, 22, 29, 31, 33, 35, 39, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 53, 55, 61, 72, 77, 79, 83, 84, 107, 108, 126, 128, 134, 140, 151, 159, 171, 172, 173, 187, 188, 189, 208 en 210) is geen documentatie gevonden aangaande de vergunningverlening.
 • Van 30 percelen (24, 25, 28, 32, 34, 38, 40, 41, 68, 73, 76, 82, 101, 117, 118, 120, 122, 129, 131, 141, 146, 153, 156, 158, 161, 165, 185, 193, 195 en 214) bestaat het dossier uit minder dan 20 pagina’s waardoor met enige zekerheid geconcludeerd kan worden dat deze dossiers niet compleet zijn.
 • Van de 86 vergunde percelen zijn 15 dossier compleet aangeleverd (met de kanttekening dat dit niet te controleren is, dit is slechts een aanname gezien het aantal documenten dat werd aangeleverd).

In de periode vanaf 1993 tot 2015 zijn er [volgens de documentatie/administratie van de gemeente Zuidplas] geen verzoeken gedaan tot een gedoogvergunning, althans daar is geen documentatie van.

 

 

 

Conclusie:

In totaal zijn er 193 vergunde percelen in Zuidplas.

Van 59 percelen is geen documentatie gevonden aangaande de vergunningverlening.

Van 21 percelen bestaat de vergunningverlening uit 1 document.

Van 65 percelen is het dossier niet compleet.

Van slechts 48 percelen is het dossier compleet. (met de kanttekening dat dit niet te controleren is, dit is slechts een aanname gezien het aantal documenten dat werd aangeleverd).

 

Dat is slechts een kwart!

Overpeinzingen: 

Heeft de gemeente op basis van het Wob-verzoek daadwerkelijk alle documentatie beschikbaar gesteld?

Of heerst er bij de gemeente zo’n grote administratieve chaos dat van onbehoorlijk bestuur kan worden gesproken?

 

Voor de complete rapportage inclusief onderleggers kunt u de link hieronder aanklikken (het laden kan even duren)

rapportage-compleet

 

Deel dit bericht:

Comments are closed.